Stopka redakcyjna

 

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu § 5 TMG [ustawa o telemediach]

Hüffermann Transportsysteme GmbH
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt (Dosse)
tel.: +49 33970 996-0
faks: +49 33970 132-16
e-mail: info@hueffermann.de

Prezes uprawniony do reprezentowania:

Wolfgang Muhri, Lennart Kluge

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Neuruppin
Numer rejestru: HRB 85
Numer identyfikacji podatkowej w rozumieniu § 27 a ustawy o podatku od towarów i usług: DE811483909

Osoba odpowiedzialna za treść w rozumieniu § 55 ust. 2 MDStV: 
Lennart Kluge
Hüffermann Transportsysteme GmbH, biuro sprzedaży
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt (Dosse)
 

Zastrzeżenia prawne dotyczące niniejszej strony internetowej:

1 Zawartość oferty online
Firma Hüffermann Transportsysteme GmbH nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone, o ile ze strony autora nie można udowodnić działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Firma Hüffermann Transportsysteme GmbH wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub czasowego bądź trwałego zaprzestania publikacji części stron lub całej strony internetowej bez uprzedniego powiadomienia.
Przedstawione pojazdy mogą zawierać wyposażenie dodatkowe, które jest dostępne za dodatkową opłatą.

2 Odsyłacze i linki
Firma Hüffermann Transportsysteme GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których prowadzą odsyłacze z jej stron – zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio – chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłaby technicznie w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jej stronę.
Firma Hüffermann Transportsysteme GmbH oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie tworzenia linków do stron, do których one prowadzą, nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Firma Hüffermann Transportsysteme GmbH nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. Z tego powodu dystansuje się niniejszym od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, a które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy utworzonych na własnej stronie internetowej, jak również obcych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach wysyłkowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent strony, do której prowadzi odsyłacz, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pomocą linków.

3 Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Firma Hüffermann Transportsysteme GmbH stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów zamieszczonych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów niepodlegających licencji.
Wszystkie wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie nazwy marek i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności ich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów będących dziełem samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.
Prawo autorskie i Copyright © 2009 Hüffermann Transportsysteme GmbH i jej dostawcy. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

4 Ochrona danych osobowych
Jeśli na stronie internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to wprowadzenie tych danych przez użytkownika odbywa się dobrowolnie.

Niniejszym zabrania się wykorzystywania danych teleadresowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia stopki redakcyjnej przez osoby trzecie w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, np. w formie spamu.

4.1 Google Analytics
W zakresie, w jakim niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”), przeglądarka użytkownika może zapisać plik cookie wysłany przez Google Inc. lub osoby trzecie, który umożliwia analizę korzystania z tej strony internetowej. Zebrane w ten sposób informacje, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej dla jej administratora oraz świadczenia innych usług związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej i Internetu.

Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami prawa lub gdy te osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz uniemożliwić instalowanie plików cookie. W tym celu należy wybrać opcję „Nie akceptuj plików cookie” w ustawieniach przeglądarki (w Internet Explorer w „Narzędzia / Opcje internetowe / Ochrona danych osobowych / Ustawienia”, w Firefox w „Narzędzia / Ustawienia / Ochrona danych osobowych / Pliki cookie”).

Należy pamiętać, że niektóre funkcje tej strony mogą wtedy nie działać w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google zgromadzonych na Twój temat danych w wyżej opisany sposób i w wyżej określonych celach.

5 Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której nastąpiło odesłanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia są niezgodne z obowiązującym prawem, przestały być z nim zgodne lub nie są z nim zgodne w całości, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Zastrzeżenia:

Informacje zawarte na tej stronie zostały starannie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Nie można jednak zagwarantować, że wszystkie informacje są zawsze kompletne, poprawne i aktualne.

Wszystkie informacje mogą zostać zmienione, usunięte lub uzupełnione bez wcześniejszego powiadomienia. „Klient” nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub szkody powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych na naszych stronach internetowych.

Pomimo starannej kontroli treści nie ponosimy odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich administratorzy.

Wskazówka:

Brak upomnienia bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia! Jeśli treść lub forma naszych stron internetowych narusza prawa osób trzecich lub przepisy prawne, prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie bez wysyłania faktury. Usunięcie ewentualnego naruszenia praw własności, wynikającego z tych stron, przez samych właścicieli praw własności nie może nastąpić bez naszej zgody.

Gwarantujemy, że słusznie zakwestionowane fragmenty zostaną natychmiast usunięte bez udziału Państwa adwokatów. Niemniej jednak w całości odrzucamy wszelkie żądania rekompensaty poniesionych przez Państwa kosztów w przypadku braku wcześniejszego powiadomienia i w razie potrzeby wniesiemy powództwo wzajemne z powodu naruszenia wyżej wymienionych warunków.