Deklaracja ochrony danych osobowych

 

Ochrona danych osobowych użytkownika jest dla nas przedmiotem szczególnej troski. Dlatego przetwarzamy dane użytkownika wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych, w szczególności na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE. W niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej.

Hüffermann Transportsysteme GmbH (zwana dalej „Spółką”) w sposób szczególny dba o ochronę informacji, w tym zwłaszcza danych osobowych. Standard, jakiego oczekuje użytkownik od jakości naszych produktów i usług, jest dla nas wyznacznikiem postępowania z danymi użytkownika. Sposób, w jaki Spółka przetwarza i chroni dane osobowe użytkowników na tej stronie internetowej, jest opisany bardziej szczegółowo w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych. Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich stron internetowych prowadzonych przez Spółkę, z których ta deklaracja jest dostępna.

Ponieważ techniczne i prawne warunki ramowe przetwarzania danych osobowych podlegają ciągłemu rozwojowi, firma zastrzega sobie prawo do dostosowania niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych do zmienionych warunków ramowych w dowolnym momencie. Użytkownicy strony internetowej Spółki muszą zatem dowiadywać się o ewentualne zmiany w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych w momencie rozpoczęcia korzystania z tej strony.

Niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych podlegają wszystkie strony internetowe prowadzone przez Spółkę.


1 Dane osobowe

Danymi osobowymi są np. imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu i adres e-mail.

Dane anonimowe lub zanonimizowane nie są danymi osobowymi. Nie podlegają one przepisom o ochronie danych osobowych. Spółka stara się w miarę możliwości przetwarzać dane w formie zanonimizowanej. Odbywa się to np. poprzez gromadzenie danych nie z podaniem nazwiska, lecz pod pseudonimem, tak aby nie można było ich przyporządkować do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.


2 Identyfikowanie i rejestrowanie danych osobowych

Spółka nie identyfikuje i nie rejestruje danych osobowych bez powodu. Dane osobowe gromadzone są w następujących celach:

Umożliwienie korzystanie z tej strony internetowej w sposób jak najwygodniejszy dla użytkownika
Szybkie rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji lub skarg
Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące usług lub produktów
Dostarczanie odpowiednich informacji, treści marketingowych lub biuletynów
Umożliwienie poruszania się po tej stronie internetowej
Rozpatrywanie podań o pracę
Przetwarzanie zamówień
Przeprowadzanie badań statystycznych dotyczących korzystania z tej strony internetowej


Spółka gromadzi dane osobowe służące tym celom w różny sposób. Dane osobowe są gromadzone, gdy użytkownik bezpośrednio ujawnia określone dane osobowe w ramach gromadzenia danych (np. formularz rejestracyjny, zapytanie o produkt, zamówienie biuletynu). Dane osobowe gromadzone są jednak również za pomocą tzw. plików cookie podczas poruszania się po tej stronie internetowej lub korzystania z niej do przeglądania Internetu. Dane te obejmują rodzaj używanej przeglądarki, język, czasy logowania, używane urządzenie końcowe, objętość przesyłanych danych, historię nawigacji i odsyłacze. Anonimizacja adresu IP odbywa się za pośrednictwem Google Analytics.


3 Wykorzystywanie danych osobowych

Spółka wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w zakresie i na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE.

Spółka korzysta z danych osobowych tylko wtedy, gdy jest to objęte prawnym upoważnieniem Firmy, zgodnie z treścią i celem wykorzystania danych, a interesy poufności użytkownika, które zasługują na ochronę, nie są naruszone. Prawne upoważnienie Spółki wynika z udzielonego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz z umowy spółki.

Spółka strzeże interesów poufności użytkownika, które zasługują na ochronę, jeśli na przykład wyraził on zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie przy użyciu danych teleadresowych podanych na końcu niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych. Cofnięcie zgody powoduje, że dalsze wykorzystywanie danych osobowych jest niedopuszczalne, o ile wykorzystywanie danych opiera się wyłącznie na zgodzie, a zasługujące na ochronę interesy poufności użytkownika nie mogą być strzeżone w inny sposób.

W sytuacjach, które wymagają zgody, Spółka prosi użytkownika o jej wyrażenie bezpośrednio podczas gromadzenia takich danych osobowych. Spółka wskazuje z wyprzedzeniem, jakie rodzaje danych będą wykorzystywane do jakich celów. Jeżeli wykorzystanie danych wiąże się również z przekazaniem ich stronom trzecim, użytkownik zostanie poinformowany o odbiorcy i celu przekazania. Ponadto informuje się ponownie o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Zasługujące ona ochronę interesy poufności użytkownika będą strzeżone przez Spółkę również w przypadku, gdy nadrzędne uzasadnione interesy Spółki lub osoby trzeciej wymagają wykorzystania jego danych osobowych. Wtedy interesy użytkownika w zakresie jego ochrony danych osobowych są porównywane z interesami Spółki lub osoby w zakresie wykorzystania tych danych. Nadrzędność interesów Spółki lub strony trzeciej występuje w szczególności, gdy dane są niezbędne do wypełnienia zobowiązania umownego pomiędzy Spółką a użytkownikiem lub są niezbędne do ustalenia, egzekucji lub obrony roszczeń prawnych Spółki.

Jeśli Spółka ma nadrzędny uzasadniony interes w wykorzystaniu danych, dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu. Przykładowo, dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy, nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.


4 Konkretne gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Spółka gromadzi i wykorzystuje dane osobowe na stronie internetowej w następujących przypadkach:

Rejestracja w sklepie online: Podczas rejestracji w sklepie online gromadzone są następujące dane: Imię, nazwisko, firma, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu. Dane te wykorzystywane są do umożliwienia użytkownikowi dostępu do sklepu internetowego oraz do realizacji zamówień. W tym celu dane przekazywane są do firmowego systemu ERP.
Formularz kontaktowy: W formularzu kontaktowym zapisujemy następujące dane: Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz informacja, czy użytkownik chce zapisać się na listę dystrybucyjną biuletynu. Informacje te przechowywane są w naszym systemie CRM i wykorzystywane do przetwarzania zapytania lub prośby o kontakt.
Biuletyn: W ramach zapytania o kontakt istnieje możliwość zamówienia biuletynu. Gromadzone są wówczas następujące dane: Zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja, czy użytkownik chce zapisać się na listę dystrybucyjną biuletynu. Informacje te przechowywane są w naszym systemie CRM i wykorzystywane do wysyłania naszego biuletynu.
Zgłoszenie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę lub zgłoszenie z własnej inicjatywy: Podczas ubiegania się o pracę w Spółce za pomocą formularza rekrutacji online, gromadzone są następujące dane: Stanowisko, o które ubiega się użytkownik (nazwa stanowiska), zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, życiorys oraz przebieg edukacji i pracy, a także spełnienie warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych. Dane te wykorzystane są do rozpatrzenia aplikacji oraz do kontaktowania się w tej sprawie. W przypadku zatrudnienia dane przekazywane są do akt osobowych Spółki i wykorzystywane później do zarządzania personelem.

Ponadto Spółka gromadzi dane osobowe za pomocą tzw. plików cookie (patrz poniżej). Jeśli dane osobowe mają być wprowadzone przez użytkownika przy jednej z wyżej wymienionych okazji na różnych stronach, są tymczasowo przechowywane przez sesyjny plik cookie, aby można je było wykorzystać na następnej stronie.


5 Przekazywanie / udostępnianie danych

Udostępnianie danych to ujawnianie ich osobom trzecim, które z kolei wykorzystują te dane do własnych celów lub też wykorzystują je do innych zadań Spółki. Przekazywanie danych to ujawnianie danych osobowych osobom trzecim, które wykorzystują te dane w imieniu Spółki na potrzeby Spółki.

Dane osobowe gromadzone są, jeśli użytkownik ujawni je nam dobrowolnie, na przykład w ramach rejestracji (np. prośba o kontakt) lub wyrazi zgodę na korzystanie z plików cookie.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przede wszystkim w celu realizacji zamówionych przez użytkownika usług oraz w celu opracowania zapytań.

Spółka w żadnym wypadku nie będzie sprzedawać, dzierżawić ani wypożyczać danych osobowych. Dane osobowe będą udostępniane osobom trzecim tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy oraz do świadczenia usług informacyjnych, marketingowych i biuletynu.

Dane osobowe przechowywane będą w formie osobowej tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są one przetwarzane, lub do momentu wygaśnięcia gwarancji, rękojmi, przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania, chyba że niniejsze warunki ochrony danych osobowych stanowią inaczej.

W ramach zarządzania naszą stroną internetową (stronami internetowymi) korzystamy z usług dostawców oprogramowania i agencji, które w ramach swojej działalności mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika. Zobowiązały się one do przestrzegania wobec nas obowiązujących przepisów o ochronie danych. Z reguły, jeśli zlecamy przetwarzanie danych zewnętrznym usługodawcom, są oni w każdym przypadku zobowiązywani do przestrzegania przepisów o ochronie danych.


6 Pliki cookie i usługi analityczne

Cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są przez administratora strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki na nośniku pamięci urządzenia końcowego, z którego korzysta użytkownik strony internetowej (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.). Informacje te odczytywane są podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej i umożliwiają rozpoznanie przez stronę internetową urządzenia końcowego. W plikach cookie mogą być przechowywane zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe. Zapisanie pliku cookie może również wiązać się z utworzeniem profilu użytkownika.

Pliki cookie są używane przez Spółkę, aby uczynić stronę łatwiejszą w obsłudze, stale usprawniać jej działanie oraz dowiadywać się więcej o sposobie korzystania z niej przez użytkownika. Jednakże ta strona może być również przeglądana bez plików cookie. To, czy i jakie pliki cookie zapisywane są przez przeglądarkę, można ustawić we wszystkich przeglądarkach internetowych. W większości przeglądarek zgodnie z ustawieniami domyślnymi akceptowane są wszystkie pliki cookie. Jeśli nie życzysz sobie tego, zmodyfikuj odpowiednio ustawienia przeglądarki.

Już zapisane pliki cookie również można usunąć z poziomu ustawień przeglądarki. W tym celu należy przejść do strony pomocy swojej przeglądarki lub przejrzeć ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce. W naszej stronie internetowej wykorzystywane są funkcje usługi analizy ruchu internetowego Google Analytics. Ich dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony przez jej użytkowników. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera dostawcy i tam przechowywane. Poza tym informacje otrzymane przez nas z plików cookie nie są przekazywane osobom trzecim.


7 Środki ochrony danych osobowych

Spółka podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych. Służą one zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi, gromadzeniu, wykorzystywaniu, publikowaniu, kopiowaniu, modyfikowaniu lub usuwaniu danych osobowych. W tym celu dane te są przechowywane na strzeżonych serwerach na terenie Austrii. Stosowane techniczne środki ochrony danych obejmują egzekwowanie haseł, logowanie, kontrolę dostępu, firewall i programy antywirusowe. Stosowane organizacyjne środki ochrony danych obejmują zasadę podwójnej kontroli, zezwolenie na dostęp do danych tylko wybranym pracownikom, kontrole wyrywkowe, umowy o nieujawnianiu informacji oraz umowne deklaracje zobowiązań.


8 Prawa osób, których dane dotyczą

Spółka oczywiście przyznaje użytkownikom prawo dostępu, prawo do sprostowania lub usunięcia danych oraz prawo do sprzeciwu w odniesieniu do wykorzystania jego danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili zażądać potwierdzenia, czy odnoszące się do niej dane osobowe są przetwarzane oraz, w stosownych przypadkach, uzyskać od administratora odpowiednie informacje na temat tych danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania (uzupełnienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jak również do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo sprzeciwić się marketingowi bezpośredniemu przy użyciu jej danych osobowych. Jeśli użytkownik udzielił zgody na wysyłanie mu biuletynu przy użyciu jego danych osobowych, może ją w dowolnym momencie wycofać. Spółka nie dokonuje profilowania (oceny).

Osoba, której dane dotyczą, proszona jest o zgłaszanie wszelkich zmian jej danych osobowych.

Obowiązek udzielenia informacji przez Spółkę na mocy prawa o ochronie danych osobowych jest ograniczony w szczególności przez zobowiązanie do zachowania poufności.

O ile jest to możliwe i nie wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator informuje odbiorców danych osobowych o skorygowaniu lub usunięciu danych osobowych albo o ograniczeniu ich przetwarzania. Na życzenie osoby, której dane dotyczą, zostanie ona poinformowana o tych odbiorcach.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania danych osobowych jej dotyczących i przekazanych administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również do przekazania tych danych innemu administratorowi. Korzystając z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może uzyskać przeniesienie danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne.

W przypadku gdy dane wykorzystywane są przez Spółkę na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Po otrzymaniu wycofania Spółka niezwłocznie zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych, których ono dotyczy, pod warunkiem że wykorzystanie danych opiera się wyłącznie na tej zgodzie. Spółka może dalej wykorzystywać dane osobowe, o których mowa, jeśli zostaną one uprzednio zanonimizowane w taki sposób, że nie będzie możliwe przyporządkowanie ich do konkretnej osoby.

W przypadku naruszenia danych osobowych („naruszenie danych”), które może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osobistych osób fizycznych, administrator danych może powiadomić o tym osobę, której dane dotyczą, i/lub organ właściwy w zakresie ochrony danych osobowych.

Wszelkie prawa muszą być dochodzone w formie pism wysyłanych do Spółki (dane teleadresowej znajdują się poniżej). Aby zapobiec nadużyciom, osoba, której dane dotyczą, musi uprzednio udowodnić swoją tożsamość w odpowiedniej formie. Prawo do informacji przysługuje każdej osobie, której dane dotyczą, nieograniczoną ilość razy. Udzielanie informacji przez Spółkę jest bezpłatne raz w roku, a za wszelkie wydatki wykraczające poza ten zakres wystawiana będzie faktura po uprzednim poinformowaniu.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uzyskać od administratora informacje dotyczące przetwarzania danych w celu skorzystania z przysługujących jej praw.

Zawsze istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego.


9 Dane kontaktowe

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych mogą być co pewien czas aktualizowane. Należy od czasu do czasu zaglądać do niniejszych zasad, aby dowiadywać się na bieżąco, jak chronimy dane osobowe i stale ulepszamy zawartość naszej strony internetowej. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i/lub ujawniania danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika, powiadomimy o tym użytkownika poprzez umieszczenie widocznego powiadomienia na stronie internetowej. Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na warunki niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych.

W związku z niniejszą deklaracją ochrony osobowych użytkownik może kontaktować się ze Spółką, korzystając z następujących danych teleadresowych:

Hüffermann Transportsysteme GmbH
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt (Dosse)
tel.: +49 33970 996-10
 

 


Uzupełnienia do umowy o ochronie danych osobowych: Aplikacja

A) Przetwarzanie danych na podstawie informacji użytkownika

Można kontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w aplikacji. Wtedy zostaną do nas przesłane następujące dane osobowe: Adres IP, data i godzina, system operacyjny, imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, dowolny tekst. Dane te przekazywane są z aplikacji do nas przez nasz serwer pocztowy i tam trwale zapisywane w celu kontynuowania korespondencji. Podczas odczytywania wiadomości przez naszych pracowników treść ta jest również pobierana i trwale zapisywana na komputerach pracowników w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Podstawą prawną w tym zakresie jest:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


B) Media społecznościowe i zewnętrzne treści

Linki w mediach społecznościowych

Na stronie znajdują się linki do profili dostawcy w mediach społecznościowych, jak instagram, youtube i facebook. Linki te nie zawierają żadnych konkretnych danych użytkownika, a jedynie odpowiednie linki do profilu dostawcy. Klikając link, użytkownik opuszcza aplikację i przechodzi do odpowiedniej platformy mediów społecznościowych za pośrednictwem przeglądarki w swoim smartfonie.


Treści innych dostawców

W celu wyświetlania map w opcji menu „Wyszukiwarka warsztatów” dane map z Google Maps są integrowane w aplikacji poprzez Google Maps API. Po kliknięciu opcji „Wyszukiwarka warsztatów” użytkownik może wybrać, czy chce bezpośrednio wprowadzić konkretny adres, czy też przeprowadzić automatyczne określenie adresu na podstawie bieżącego położenia. W przypadku obu opcji dane osobowe ze smartfona, takie jak godzina, system operacyjny i adres IP, są przekazywane do Google w celu wyświetlenia odpowiedniego fragmentu mapy.

W przypadku automatycznego przesyłania położenia bieżące położenie użytkownika przesyłane jest do Google i tam automatycznie przetwarzane. Następujące dane przetwarzane są przez Google w celu określenia położenia: adres IP, współrzędne GPS, używana sieć komórkowa, używana sieć Wi-Fi.

Do realizacji powiadomień push wykorzystywana jest usługa Firebase firmy Google oraz Google Analytics for Firebase. Wygenerowane informacje na temat korzystania z aplikacji przekazywane są wraz z anonimowym adresem IP do serwera Google i tam zapisywane. Funkcja anonimizacji IP w Analytics zeruje ostatni oktet adresów IPv4 użytkownika oraz ostatnie 80 bitów adresów IPv6 w pamięci. Oznacza to, że dokładny adres IP użytkownika nie jest przechowywany do celów analitycznych. Google oceni na podstawie tych informacji korzystanie z aplikacji przez użytkownika w celu sporządzenia raportów dotyczących aktywności dla administratorów aplikacji. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim. Jeśli użytkownik zainstaluje aplikacje i zezwala na powiadomienia push, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google zgromadzonych na jego temat danych w wyżej opisany sposób i w wyżej określonych celach. Te dane dotyczące użytkowania stanowią podstawę do statystycznych, anonimowych ocen i pulpitów nawigacyjnych w Google.

Ponieważ Google jest firmą amerykańską, dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Nie mamy wpływu na miejsce przekazywania danych osobowych użytkowników. Google LLC posiada certyfikat wywiązywania się z zasad porozumienia w sprawie tarczy prywatności między UE a USA (Tarcza Prywatności UE-USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI


Podstawą prawną do tego są:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
art. 13 ust. 1 lit. e RODO
art. 13 ust. 1 lit. f RODO