Polityka prywatności

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna, dlatego przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów prawnych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679, austriacka ustawa o ochronie danych (DSG) i ustawa o telekomunikacji (TKG 2021)). W niniejszej polityce prywatności informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach korzystania z naszej strony internetowej.

Ochrona informacji, a przede wszystkim danych osobowych, stanowi dla Wilhelm Schwarzmüller GmbH (dalej: „Firma”) kwestię o szczególnym znaczeniu. Wymóg, jaki stawiają Państwo wobec jakości naszych produktów i usług, stanowi dla nas kryterium przetwarzania Państwa danych. To, w jaki sposób Firma przetwarza i chroni Państwa dane osobowe na tej stronie internetowej oraz do jakich celów wykorzystywane są przetwarzane dane, opisano bardziej szczegółowo w niniejszej polityce prywatności. 

W polityce prywatności Firma informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzanych przez nią danych, jak również o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą. Ze względu na to, że techniczne i prawne warunki ramowe przetwarzania danych osobowych podlegają ciągłemu i postępującemu rozwojowi, Firma zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w celu dostosowania jej do zmienionych warunków ramowych, dlatego użytkownicy strony internetowej Firmy powinni zapoznać się z wszelkimi zmianami w niniejszej polityce prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych prowadzonych przez Firmę i/lub przez jednostki z nią powiązane.

 

 

1. Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (dalej: „RODO”) oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11
4785 Freinberg
Austria

Numer rejestru handlowego: 364874f
e-mail: office@schwarzmueller.com

Strona internetowa: www.schwarzmueller.com

 

2. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych jest Hochleitner Rechtsanwälte GmbH, Kirchenplatz 8, 4070 Eferding, podmiot powołany od dn. 01.01.2022 r. na inspektora ochrony danych w Austrii na rzecz Schwarzmüller Holding GmbH.

Dane do kontaktu:
Nr tel.: 07272 2255
e-mail: Dpo-at@schwarzmueller.com

 

 

3. Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane te obejmują na przykład: imię i nazwisko, wiek, adres, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail lub adres IP.

Natomiast dane anonimowe lub zanonimizowane nie stanowią danych osobowych; nie podlegają one zakresowi stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. W miarę możliwości Firma stara się przetwarzać dane w formie anonimowej. Odbywa się to na przykład w ramach zapisywania zebranych danych pod pseudonimem, a nie z uwzględnieniem imienia i nazwiska w taki sposób, aby nie można było prześledzić danych wstecz do momentu zidentyfikowania konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
Przetwarzanie danych osobowych (np. gromadzenie, przeglądanie, wykorzystywanie, przechowywanie lub przekazywanie) zawsze wymaga podstawy prawnej lub zgody osoby, której dane dotyczą.

 

 

4. Pozyskiwanie i gromadzenie danych osobowych, okres przechowywania danych

Firma nie gromadzi i nie pozyskuje danych osobowych bez powodu. Dane osobowe zbierane są raczej w celu:

umożliwienia Państwu korzystania z tej strony internetowej w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkownika, w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych, w celu szybkiego przetwarzania zapytań o informacje lub reklamacji, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące usług lub produktów, w celu przekazania istotnych dla Państwa treści informacyjnych, marketingowych lub newslettera, w celu umożliwienia nawigacji na tej stronie internetowej, w celu przeanalizowania Państwa podania o pracę, w celu przetworzenia zamówienia i przeprowadzenia badania statystycznego dotyczącego korzystania z tej strony internetowej.
Firma gromadzi wymagane w tym celu dane osobowe w różny sposób. Dane osobowe są zbierane, jeżeli w trakcie gromadzenia danych podają Państwo (bezpośrednio ujawniają) następujące dane osobowe:

 • imię
 • nazwisko / nazwa firmy
 • nazwa pracodawcy
 • adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i kraj)
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • adres e-mail
 • numer telefonu

Firma przechowuje dane osobowe, jeżeli jest to konieczne, w okresie trwania stosunku biznesowego od momentu rozpoczęcia umowy, przez okres wykonania umowy, aż do momentu zakończenia umowy i poza tym okresem, lub jeżeli jest to uzasadnione interesem, zgodnie z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania i dokumentowania, które wynikają na przykład z obowiązków w zakresie przechowywania wynikających z przepisów prawa handlowego i podatkowego (zazwyczaj 10 lat) lub okresów przedawnienia wynikających z przepisów prawa europejskiego lub krajowego lub innych przepisów, którym podlega administrator danych (do 30 lat). 

Dane osobowe, które zostały przekazane Firmie w ramach zgody (np. na otrzymywanie newslettera, rejestrację w sklepie internetowym itp.) będą przechowywane maksymalnie przez okres trzech lat od ostatniej aktywności, chyba że zgoda zostanie wcześniej wycofana. W przypadku kontaktu w formie formularza kontaktowego, na standardowy adres e-mail wysyłana jest wiadomość. Co 6 miesięcy Firma regularnie usuwa dane osobowe, które przetwarzane są na podstawie formularza kontaktowego.

Wyjątek stanowią dane osobowe, które są niezbędne ze względu na ustawowe okresy przechowywania danych oraz w celu dochodzenia roszczeń prawnych. Takich danych nie usuwa się, lecz blokuje się do nich dostęp, aby uniemożliwić wykorzystanie ich w innych celach. W przypadku ustania tych powodów, dane osobowe zostaną również usunięte, zanonimizowane lub spseudonimizowane.

Dane osobowe gromadzi się jednak również przy użyciu tzw. plików cookie w ramach nawigacji na tej stronie lub za jej pośrednictwem. Do takich danych zalicza się rodzaj używanej przeglądarki, język, czasy logowania, używane urządzenie końcowe, objętość przesyłanych danych, historia nawigacji i odsyłacz. Anonimizacja adresu IP odbywa się za pośrednictwem Matomo. Dane przetwarzane są przez Firmę w celu zapewnienia płynnego połączenia oraz bezpiecznego i wygodnego korzystania ze strony internetowej Firmy. Jeżeli dane nie będą już potrzebne w celu wyświetlenia strony internetowej, wówczas zostaną usunięte. Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika. Dalsze przechowywanie danych będzie realizowane w indywidualnych przypadkach, jeżeli będzie to wymagane na podstawie przepisów prawnych.

 

 

5. Wykorzystanie danych osobowych

Zasadniczo Firma wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w ramach i na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych, przede wszystkim takich jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679, austriacka ustawa o ochronie danych (DSG) oraz ustawa o telekomunikacji (TKG 2021).

Firma wykorzystuje dane osobowe tylko wtedy, gdy wynika to z upoważnienia Firmy stosownie do treści i celu wykorzystania danych oraz jeżeni nienaruszone są Państwa interesy w zakresie poufności, które podlegają ochronie. Upoważnienie Firmy wynika z udzielonego pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz z umowy spółki.

Państwa interesy związane z poufnością, które należy chronić, są zabezpieczone przez Firmę, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych. Zgodę można w każdym momencie wycofać, korzystając z danych do kontaktu podanych na końcu niniejszej polityki prywatności. Skutkiem wycofania zgody będzie brak prawa do dalszego wykorzystania danych osobowych, jeżeli korzystanie z tych danych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, a Państwa interesów w zakresie poufności, które należy chronić, nie można zabezpieczyć w żaden inny sposób.

Jeżeli zgoda jest wymagana, Firma zwróci się do Państwa o jej wyrażenie bezpośrednio w momencie gromadzenia takich danych osobowych. W każdym przypadku Firma poinformuje Państwa z wyprzedzeniem, jakie rodzaje danych będą wykorzystywane do jakich celów. Jeżeli korzystanie z danych będzie obejmowało również przekazywanie ich stronom trzecim, zostaną Państwo również poinformowani o odbiorcy przekazania danych i celu przekazania. Ponadto ponownie zostaną Państwo poinformowani o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie.

Firma zabezpieczy również Państwa interesy w zakresie ochrony poufności w przypadku, gdy nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy Firmy lub strony trzeciej wymagają wykorzystania Państwa danych osobowych. W tym przypadku Państwa interesy w zakresie ochrony danych osobowych są porównywane z interesami Firmy lub strony trzeciej w zakresie wykorzystania tych danych. Nadrzędność interesów Firmy lub strony trzeciej zachodzi przede wszystkim wtedy, gdy dane są niezbędne w celu wykonania zobowiązania umownego między Firmą a Państwem lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Firmy.

Jeżeli Firma ma nadrzędny, prawnie uzasadniony interes w wykorzystaniu danych, Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu, na przykład dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy, nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

 

 

6. Gromadzenie i wykorzystanie danych w konkretnym celu

Firma gromadzi i wykorzystuje dane osobowe na stronie internetowej w następujących przypadkach:

 

a)  Rejestracja w sklepie dla fanów: 

Podczas rejestracji w sklepie dla fanów gromadzone są następujące dane: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres e-mail, numer telefonu. Dane te są wykorzystywane w celu realizacji zamówień. Dostęp aktywowany jest podczas rejestracji (double opt-in przy użyciu e-maila i kodu). 

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodzie udzielonej dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, podczas rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz, w stosownych przypadkach, na podstawie wypełnienia (przed)umownych zobowiązań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody składane jest jednoznacznie, w sposób świadomy, dotyczy konkretnego przetwarzania i nie zostało jeszcze wycofane. Zgodę można wycofać w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość, pod wyżej wymienioną opcją kontaktu z inspektorem ochrony danych.

W momencie usunięcia lub zmiany rejestracji lub konta użytkownika na naszej stronie internetowej, dane przetwarzane podczas procesu rejestracji zostaną usunięte. Dalsze przechowywanie danych będzie realizowane w indywidualnych przypadkach, jeżeli będzie to wymagane na podstawie przepisów prawnych.

Firma Schwarzmüller przekazuje dane do ISTAC Promotion GmbH w celu ich zatwierdzenia. 

Jako użytkownicy mają Państwo możliwość usunięcia rejestracji lub konta użytkownika w dowolnym momencie. W dowolnym momencie mogą Państwo również zlecić dokonanie zmiany przechowywanych danych, które Państwa dotyczą. W tym celu w polu „Dane do kontaktu” należy wybrać przycisk „Zmień dane”. 

Sklep dla fanów prowadzi niżej wymieniony zewnętrzny dostawca usług:

ISTAC Promotion GmbH
A-4062 Kirchberg-Thening
Titanstraße 3
Tel.: +43 (0) 7221 / 63760
Faks: +43 (0) 7221 / 63760 – 50
e-mail: office@istac-service.at

Informacje zgodnie z ustawą o handlu elektronicznym

Numer licencji ARA: 16573
NIP: ATU61196501
Numer ERA: 51468
Właściwość miejscowa sądu: Sąd Okręgowy w Linzu
Numer rejestru handlowego: FN 254 427h

 

b) Rejestracja w sklepie dystrybutora (sklep merchandisingowy): 

Rejestracja w sklepie dystrybutora odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez daną osobę i aktywowanego w imieniu firmy przez zewnętrznego dostawcę usług, firmę ISTAC Promotion GmbH.  W trakcie rejestracji gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj, NIP, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy i adres w celu wystawienia faktury. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia Państwu dostępu do sklepu dystrybutora oraz w celu realizacji zamówień. Dane dostępu generuje firma Schwarzmüller i przekazuje osobie, której dane dotyczą, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy pierwszym dostępie osoba, której dane dotyczą, proszona jest o zmianę danych dostępowych.

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodzie udzielonej dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, podczas rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jak również, w stosownych przypadkach, na podstawie wypełnienia (przed)umownych zobowiązań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie ochrony interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody składane jest jednoznacznie, w sposób świadomy, dotyczy konkretnego przetwarzania i nie zostało jeszcze wycofane. Zgodę można wycofać w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość, pod wyżej wymienioną opcją kontaktu z inspektorem ochrony danych.

W momencie usunięcia lub zmiany rejestracji lub konta użytkownika na naszej stronie internetowej, dane przetwarzane podczas procesu rejestracji zostaną usunięte. Dalsze przechowywanie danych będzie realizowane w indywidualnych przypadkach, jeżeli będzie to wymagane na podstawie przepisów prawnych. 
Firma Schwarzmüller przekazuje dane do ISTAC Promotion GmbH w celu ich zatwierdzenia. 

Jako użytkownicy mają Państwo możliwość usunięcia rejestracji lub konta użytkownika w dowolnym momencie. W dowolnym momencie mogą Państwo również zlecić dokonanie zmiany przechowywanych danych, które Państwa dotyczą. W tym celu w polu „Dane do kontaktu” należy wybrać przycisk „Zmień dane”.

Sklep prowadzi niżej wymieniony zewnętrzny dostawca usług:

ISTAC Promotion GmbH
A-4062 Kirchberg-Thening
Titanstraße 3
Tel.: +43 (0) 7221 / 63760
Faks: +43 (0) 7221 / –3760 – 50
e-mail: office@istac-service.at

Informacje zgodnie z ustawą o handlu elektronicznym

Numer licencji ARA: 16573
NIP: ATU61196501
Numer ERA: 51468
Właściwość miejscowa sądu: Sąd Okręgowy w Linzu
Numer rejestru handlowego: FN 254 427h

 

c) Rejestracja w internetowym sklepie części zamiennych: 

Jeżeli zarejestrujecie się Państwo w internetowym sklepie części zamiennych, zgromadzimy następujące dane: forma zwracania się, imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu, dodatkowe dane adresowe, kod pocztowy, miejscowość, kraj, NIP, numer klienta, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia Państwu dostępu do sklepu dystrybutora oraz w celu realizacji zamówień. Aktywacji dokonuje firma Schwarzmüller.

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodzie udzielonej dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, podczas rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO jak również, w stosownych przypadkach, na podstawie wypełnienia (przed)umownych zobowiązań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie ochrony interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Oświadczenie o wyrażeniu zgody składane jest jednoznacznie, w sposób świadomy, dotyczy konkretnego przetwarzania i nie zostało jeszcze wycofane. Zgodę można wycofać w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość, pod wyżej wymienioną opcją kontaktu z inspektorem ochrony danych.

W momencie usunięcia lub zmiany rejestracji lub konta użytkownika na naszej stronie internetowej, dane przetwarzane podczas procesu rejestracji zostaną usunięte. Dalsze przechowywanie danych będzie realizowane w indywidualnych przypadkach, jeżeli będzie to wymagane na podstawie przepisów prawnych.

Jako użytkownicy mają Państwo możliwość usunięcia rejestracji lub konta użytkownika w dowolnym momencie. W dowolnym momencie mogą Państwo również zlecić dokonanie zmiany przechowywanych danych, które Państwa dotyczą. W tym celu należy wysłać odpowiednią (nieformalną) prośbę pocztą elektroniczną na adres e-mail: aftersales@schwarzmueller.at. Możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w związku z prowadzeniem sklepu z częściami zamiennymi poprzez usunięcie konta użytkownika. W tym celu należy wysłać odpowiednią (nieformalną) prośbę pocztą elektroniczną na adres e-mail: aftersales@schwarzmueller.com. 

 

d) Formularz kontaktowy: 

Na naszej stronie internetowej zapewniamy Państwu możliwość kontaktu z nami za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/kontakt. Na potrzeby formularza kontaktowego gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz informacje. Informacje te są wykorzystywane w celu opracowania Państwa zapytania lub prośby o kontakt. Podczas korzystania z formularza kontaktowego Państwa dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie oświadczenia o zgodzie udzielonej dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, podczas rejestracji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz, w stosownych przypadkach, na podstawie wypełnienia przedumownych zobowiązań zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub na podstawie ochrony interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Oświadczenie o wyrażeniu zgody składane jest jednoznacznie, w sposób świadomy, dotyczy konkretnego przetwarzania i nie zostało jeszcze wycofane. Zgodę można wycofać w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość, pod wyżej wymienioną opcją kontaktu z inspektorem ochrony danych.

 

e) Odpowiedź na ogłoszenie o pracę lub aplikację inicjatywną

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą aplikacyjną można znaleźć pod następującym linkiem:

www.schwarzmueller.com/de/karriere/datenschutz-bewerber


W momencie usunięcia lub zmiany rejestracji lub konta użytkownika na naszej stronie internetowej, dane przetwarzane podczas procesu rejestracji zostaną usunięte. Dalsze przechowywanie danych będzie realizowane w indywidualnych przypadkach, jeżeli będzie to wymagane na podstawie przepisów prawnych.

 

f) Newsletter:

Firma będzie przetwarzać dane uzyskane w trakcie trwania stosunku umownego z klientem w celu wysyłania mu wiadomości e-mail, listów pocztowych lub prospektów reklamowych w celu prezentacji produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Niezależnie od wyżej wymienionych podstaw prawnych, Firma może wymagać zgody na określone przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i uzyskać tę zgodę od osoby, której dane dotyczą. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach określonych w tej zgodzie, takich jak wysyłanie newsletterów pocztą elektroniczną dotyczących konkretnych produktów lub informacji o wydarzeniach. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.
W prawnie uzasadnionym interesie Firmy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO leży regularne informowanie klientów (stosunek umowny) o dalszym rozwoju własnych produktów i usług, jak również o istotnych dla rynku kwestiach i trendach z tego zakresu. W tym celu Firma przekazuje informacje np. w formie newsletterów przesyłanych pocztą elektroniczną.

W każdym momencie klient może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w celu marketingu bezpośredniego bez podania przyczyn, wysyłając do Firmy pismo drogą pocztową do działu ochrony danych lub pocztą elektroniczną na adres: gdpr@schwarzmueller.com. Firma będzie przetwarzać dane klienta w tym celu do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez klienta, ale maksymalnie przez okres trzech lat od ostatniej aktywności. W przypadku innych form marketingu bezpośredniego Firma będzie przetwarzać dane klienta tylko wtedy, gdy klient wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych, wówczas może wycofać zgodę bez podania przyczyn, wysyłając do Firmy pismo drogą pocztową do działu ochrony danych lub pocztą elektroniczną na adres: gdpr@schwarzmueller.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Ponadto Firma gromadzi dane osobowe także za pomocą tzw. plików cookie (patrz poniżej). Jeżeli Państwa dane osobowe mają zostać wprowadzone podczas jednej z wyżej wymienionych sytuacji za pośrednictwem kilku stron, wówczas będą one tymczasowo przechowywane przez sesyjny plik cookie, aby można je było wykorzystać na następnej stronie. 

 

 

7. Przesyłanie danych / transmisja danych

Przekazywanie danych osobowych dotyczy udostępniania ich stronom trzecim, które z kolei wykorzystują te dane do własnych celów lub też wykorzystują je do innego obszaru zadań Firmy. Przekazywanie danych osobowych dotyczy udostępniania ich stronom trzecim, które wykorzystują te dane w imieniu Firmy do jej celów.

Dane osobowe są gromadzone, jeżeli przekazują je nam Państwo dobrowolnie, np. w ramach rejestracji (np. zapytanie o kontakt) lub wyrażają zgodę na stosowanie plików cookie.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych przede wszystkim w celu realizacji zamówionych przez Państwa usług oraz w celu obsługi Państwa zapytań.

Firma nie będzie sprzedawać, wypożyczać ani wynajmować danych osobowych. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom trzecim wyłącznie w takim czasie oraz zakresie, w jakich jest to niezbędne dla celów realizacji umowy oraz świadczenia usług informacyjnych, marketingowych i wysyłki newslettera.

Państwa dane będą przechowywane w formie osobowej tylko do momentu, do którego będzie to konieczne dla celów, dla których są przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia gwarancji, rękojmi,

przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania, chyba że niniejsze postanowienia o ochronie danych osobowych stanowią inaczej.

W ramach obsługi naszej strony internetowej (stron internetowych) wystawiamy zlecenia dostawcom usług programowych i agencjom, którzy w ramach swojej działalności mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych. Podmioty te zobowiązały się do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Zasadniczo, jeżeli wystawiamy zlecenie zewnętrznym dostawcom usług na przetwarzanie danych, są oni zawsze zobowiązani do przestrzegania ochrony danych. Ponadto Firma korzysta z różnych podmiotów przetwarzających dane, którym przekazywane są dane osobowe w celu realizacji danej usługi.

W pojedynczych przypadkach Państwa dane zostaną przekazane naszemu inspektorowi ochrony danych w celu uzyskania jego porady dotyczącej realizacji przepisów o ochronie danych, np. w przypadku dochodzenia przez Państwa praw osób, których dane dotyczą, wobec nas.

Firma współpracuje z następującymi dostawcami na podstawie umów dotyczących przetwarzania danych:
ISTAC Promotion GmbH (sklep dla fanów)
Titanstraße 3
4062 Kirchberg -Thening
Tel.: +43 (0) 7221 / 63760
e-mail: office@istac-service.at

 

 

8. Pliki cookie i usługi analizy

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które operator strony internetowej zapisuje za pośrednictwem przeglądarki na nośniku pamięci urządzenia końcowego, z którego korzysta użytkownik strony internetowej (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.). Informacje te są pobierane podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej i umożliwiają jej rozpoznanie urządzenia końcowego. W plikach cookie mogą być przechowywane zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe. Poprzez ustawienie plików cookie można również tworzyć profile użytkowników.

Pliki cookie wykorzystywane są przez Firmę w celu zwiększenia funkcjonalności strony internetowej, ciągłej poprawy jej działania oraz w celu uzyskania informacji na temat korzystania ze strony internetowej. Poza niezbędnymi plikami cookie stronę można przeglądać również bez plików cookie. To, czy i jakie pliki cookie będą zapisywane przez przeglądarkę, można ustawić we wszystkich przeglądarkach internetowych. Większość przeglądarek akceptuje wszystkie pliki cookie w ustawieniach domyślnych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. Można również usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione w ustawieniach przeglądarki. W tym celu należy otworzyć stronę pomocy przeglądarki lub sprawdzić zapisane ustawienia plików cookie. Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Matomo. Jest to oprogramowanie open source do statystycznej analizy danych użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa–użytkowników. Wygenerowane w ten sposób informacje są przekazywane na serwer dostawcy i tam są przechowywane. Ponadto informacje, które uzyskujemy dzięki plikom cookie, nie są przekazywane stronom trzecim.
Nasza strona internetowa wykorzystuje przejściowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ten rodzaj plików cookie umożliwia zapisanie identyfikatora sesji użytkownika. Pozwala to na przyporządkowanie różnych żądań z Państwa przeglądarki do wspólnej sesji i umożliwia nam rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego podczas kolejnych wizyt na stronie w ramach danej sesji.
Ponadto na naszej stronie internetowej wykorzystywane są trwałe pliki cookie (persistent cookies). Trwałe pliki cookie to takie pliki, które są przechowywane w przeglądarce przez dłuższy czas i przekazują nam informacje. Odpowiedni okres przechowywania różni się w zależności od pliku cookie. Trwałe pliki cookie można usunąć samodzielnie w ustawieniach przeglądarki.
Bezwzględnie niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie wymagane są z przyczyn technicznych, aby mogli Państwo odwiedzić naszą stronę internetową i korzystać z oferowanych przez nas funkcji. Są to pliki cookie pierwszej kategorii, które należą do Firmy. Na naszej stronie internetowej stosowane są poniższe niezbędne pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Cel/opis

Okres trwania

Dostawca

PHPSESSID

Plik cookie jest standardowym elementem języka programowania „PHP”

sesja

Właściciel tej strony internetowej, nota prawna

 

Bezwzględnie niezbędne pliki cookie są również ustawiane bez zgody osoby, której dotyczą, ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes w korzystaniu z nich. Podstawą prawną ustawienia bezwzględnie niezbędnych plików cookie jest zatem prawnie uzasadniony interes Firmy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Funkcjonalne pliki cookie: To takie pliki cookie, które zwiększają komfort korzystania ze strony internetowej, ale nie są absolutnie niezbędne do jej poprawnego funkcjonowania. Mogą one przykładowo zapisywać ustawienia języka, rozmiaru czcionki lub ustawienia dostępności. Na naszej stronie internetowej stosowane są następujące funkcjonalne pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Cel/opis

Okres trwania

Dostawca

pll_language

Plik cookie jest używany przez „Polylang” w celu przywrócenia języka ustawionego przez użytkownika podczas ponownego wejścia na stronę internetową lub w celu zachowania informacji o języku, jeżeli nie ma innej możliwości.

 

 

1 rok

Właściciel tej strony internetowej, nota prawna

 

Funkcjonalne pliki cookie wykorzystuje się tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych klikając w przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie” lub odpowiednio zaznaczyła pole wyboru „Funkcjonalne pliki cookie” i kliknęła przycisk „Akceptuj wybrane pliki cookie”. Podstawę prawną ustawienia funkcjonalnych plików cookie stanowi zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (lub § 165 ust. 3 TKG 2021). Zgodę można w każdym momencie wycofać, dokonując zmiany ustawień dotyczących plików cookies (przycisk „Pliki cookie” w stopce strony internetowej).


Pliki cookie służące do analizy lub statystyki internetowej: Ten rodzaj plików cookie gromadzi informacje o zachowaniu użytkowników na stronie internetowej (czas trwania i częstotliwość wchodzenia na podstrony, kolejność odwiedzanych stron, użyte hasła wyszukiwania, które doprowadziły do odwiedzenia danej strony, ruchy takie jak kliknięcia i przewijanie myszą, kraj, region i ewentualnie miasto, w którym uzyskano dostęp). Identyfikują one popularne obszary strony internetowej lub mierzą czasy pobierania danych z różnych przeglądarek. Informacje te są wykorzystywane w celu określenia głównych zainteresowań użytkowników. Na podstawie zidentyfikowanych w ten sposób potrzeb użytkowników strona internetowa dostosowywana jest pod względem treści i funkcjonalności. Ten rodzaj plików cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych, takich jak adres IP, dzięki czemu nie ma możliwości prześledzenia ścieżki pliku cookie do konkretnego użytkownika. Na naszej stronie internetowej stosowane są następujące pliki cookie służące do analizy lub statystyki internetowej:

Nazwa pliku cookie

Cel/opis

Okres trwania

Dostawca

_pk_id.1.ec8c

Matomo ustawia ten plik cookie w celu utworzenia unikatowego identyfikatora użytkownika.

 

 

1 rok, 27 dni

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Niemcy

_pk_ses.1.ec8c

Ten plik cookie służy do przechowywania unikatowego identyfikatora sesji w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej.

 

 

30 minut

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Niemcy

 

Te pliki cookie służące do analizy lub statystyki internetowej wykorzystuje się tylko wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych klikając w przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie” lub odpowiednio zaznaczyła pole wyboru „Statystyki” oraz kliknęła przycisk „Akceptuj wybrane pliki cookie”. Podstawę prawną ustawienia plików cookies do analizy internetowych lub statystyki stanowi zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO (lub § 165 ust. 3 TKG 2021).Zgodę można w każdym momencie wycofać, dokonując zmiany ustawień dotyczących plików cookies (przycisk „Pliki cookie” w stopce strony internetowej).

Marketingowe pliki cookie: Marketingowe pliki cookie służą do analizy zachowania użytkowników i zaklasyfikowania ich do kategorii, aby następnie przekazać im spersonalizowane reklamy. Na naszej stronie internetowej stosowane są następujące marketingowe pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Cel/opis

Okres trwania

Dostawca

CONSENT

YouTube ustawia ten plik cookie za pośrednictwem umieszczonych filmów YouTube i przechowuje anonimowe dane statystyczne.

 

 

2 lata

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

yt-remote-device-id

YouTube ustawia ten plik cookie za pomocą umieszczonych w serwisie YouTube filmów, aby zapisać preferencje użytkownika dotyczące filmów.

 

 

Bez ograniczeń

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

yt-remote-connected-devices

YouTube ustawia ten plik cookie za pomocą umieszczonych w serwisie YouTube filmów, aby zapisać preferencje użytkownika dotyczące filmów.

 

 

Bez ograniczeń

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

 

Marketingowe pliki cookie wykorzystuje się tylko wtedy, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych klikając w przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie” lub odpowiednio zaznaczyła pole wyboru „Marketing” i kliknęła przycisk Akceptuj wybrane pliki cookie”. Podstawę prawną ustawienia marketingowych plików cookie stanowi zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (lub § 165 ust. 3 TKG 2021). Zgodę można w każdym momencie wycofać, dokonując zmiany ustawień dotyczących plików cookies (przycisk „Pliki cookie” w stopce strony internetowej).

 

 

9. Narzędzia do śledzenia i analizy

W celu zapewnienia ciągłej optymalizacji i dostosowania naszej strony internetowej do potrzeb, stosujemy narzędzia do śledzenia i analizy. Za pomocą środków do śledzenia możemy również rejestrować pod względem statystycznym korzystanie z naszej strony internetowej przez odwiedzających i na podstawie uzyskanej wiedzy dalej rozwijać naszą ofertę internetową dla Państwa. Ze względu na te interesy korzystanie z opisanych poniżej narzędzi śledzenia i analizy jest uzasadnione zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na stosowanie plików cookie na podstawie informacji przekazanej przez nas na stronie internetowej („baner cookie”), zgodność zastosowania danych z prawem wynika również z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Poniższy opis narzędzi do śledzenia i analizy pokazuje również odpowiednie cele przetwarzania i przetwarzane dane.

 

a) Matomo – narzędzie do analizy strony internetowej

Ta strona korzysta z Matomo, oprogramowania open source do analizy statystycznej dostępów użytkowników. Matomo wykorzystuje w tym celu pliki cookie (por. punkt 8). Informacje generowane przez te pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej przekazywane są na nasz serwer i tutaj zestawiane w spseudonimizowany profil użytkowania. To umożliwia nam przeprowadzenie analizy korzystania z naszej strony internetowej i dostosowanie jej do Państwa potrzeb. Informacji tych nie przekazuje się stronom trzecim. Adres IP nie jest łączony z żadnymi innymi danymi dotyczącymi użytkownika. Przyporządkowanie Państwa adresu IP uniemożliwia anonimizacja za pomocą maskowania IP. Matomo jest skonfigurowane na naszej stronie internetowej w taki sposób, aby przestrzegane było ustawienie „Do-Not-Track” wprowadzone przez Państwa w przeglądarce. 
Standardowo analiza korzystania ze strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, jest wyłączona. Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość aktywowania analizy przez Matomo. W tym celu osoba, której dane dotyczą, może zaznaczyć odpowiednie pole wyboru („opt-in”) przy pierwszym wywołaniu strony internetowej. Wyboru dokonuje się w banerze plików cookie poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie pliki cookie” lub pola wyboru „Statystyki”, a następnie na przycisk „Akceptuj wybrane pliki cookie”. Podstawą prawną analizy korzystania ze strony przez osobę, której to dotyczy, jest w takich przypadkach dobrowolnie udzielona zgoda zgodnie z art. 6 ust. 2 zd. 1 lit. a RODO. 
Zasadniczo można zapobiec zapisywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

 

b) Mapy Google

W celu wyświetlenia mapy w punkcie menu „Wyszukiwanie warsztatu” dane o mapie pochodzące z „map Google” są zintegrowane z naszą stroną internetową za pośrednictwem Google Maps API. Mapy Google to usługa dotycząca map świadczona przez Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Dzięki niej możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej i umożliwić Państwu wygodne korzystanie z funkcji map, co sprawia, że mogą Państwo szybko znaleźć nasze punkty serwisowe w swojej okolicy.

Po kliknięciu w „Wyszukiwanie warsztatu” możecie Państwo wybrać, czy chcecie bezpośrednio wprowadzić określoną lokalizację, czy też przeprowadzić automatyczne określenie lokalizacji na podstawie aktualnego położenia. W przypadku obydwóch opcji dane osobowe Państwa smartfona, takie jak godzina, system operacyjny, jak również Państwa aktualny adres IP, przekazywane są do Google w celu pokazania Państwu odpowiedniego fragmentu mapy.

Podczas automatycznej transmisji lokalizacji Państwa aktualna lokalizacja wysyłana jest do Google i tam jest automatycznie przetwarzana. W celu ustalenia lokalizacji Google przetwarza następujące dane: adres IP, współrzędne GPS, sieć komórkową, sieć WLAN.

Ponadto Google otrzymuje informacje, że użytkownik wszedł na naszą stronę internetową. Dzieje się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego są Państwo zalogowani, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika.

Dane te przetwarzane są również w USA, gdzie obowiązują niższe standardy ochrony danych. Usługa Google aktywowana jest tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. W odniesieniu do Państwa praw w przypadku wycofania zgody itp. obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych w Google Inc. (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy).

Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby dane były przyporządkowane do profilu Google, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub tworzenia naszej strony internetowej zgodnie z Państwa potrzebami. Taka analiza przeprowadzana jest przede wszystkim (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników; aby jednak skorzystać z tego prawa, należy zwrócić się do Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Tam otrzymają Państwo również dalsze informacje dotyczące swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Podstawą prawną do włączenia funkcji „Mapy Google” jest dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

 

 

10. Media społecznościowe

Umieszczone są linki do profili mediów społecznościowych dostawców

 1. Instagram (firma należąca do Facebook Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia),
 2. YouTube (firma należąca do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) oraz
 3. Facebook (Facebook Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia)

Linki te nie zawierają żadnych konkretnych danych, specyficznych dla użytkownika, a jedynie odpowiednie linki do profilu dostawcy. Po kliknięciu w link użytkownik opuszcza stronę internetową i zostaje przekierowany za pośrednictwem swojej przeglądarki na daną platformę mediów społecznościowych. Dzięki temu odpowiednie platformy mediów społecznościowych otrzymują informację, że Państwa przeglądarka uzyskała dostęp do naszej strony internetowej, nawet jeżeli nie posiadają Państwo konta na danej platformie mediów społecznościowych lub nie są tam Państwo aktualnie zalogowani. Informacje te (łącznie z Państwa adresem IP) przekazywane są przez przeglądarkę bezpośrednio na serwery platform mediów społecznościowych w USA i tam są przechowywane. Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych, platforma mediów społecznościowych może przypisać Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa konta. Platformy mediów społecznościowych wykorzystują te informacje np. do celów reklamowych, badania rynku i tworzenia platform pod kątem potrzeb. W tym celu tworzone są profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. aby ocenić Państwa korzystanie z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych Państwu na platformach mediów społecznościowych lub aby poinformować innych użytkowników o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby platformy mediów społecznościowych przypisywały dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej do konta, należy wylogować się ze swojego konta przed wejściem na naszą stronę internetową.

Cel i zakres przetwarzania danych przez platformy mediów społecznościowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych

 1. na stronie Facebooka:https://www.facebook.com/about/privacy/
 2. w serwisie YouTube:https://policies.google.com/privacy?hl=de
 3. na Instagramie:https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875

 

 

11. Hiperłącza

Nasza strona internetowa zawiera tzw. hiperłącza do stron internetowych innych dostawców usług. Podczas aktywacji tych hiperłączy zostaną Państwo przekierowani z naszej strony internetowej bezpośrednio na stronę internetową innych dostawców usług. Zauważą to Państwo m.in. po zmianie adresu URL, który jest wyświetlany w przeglądarce. Nie możemy przejąć odpowiedzialności za poufne przetwarzanie Państwa danych w tych stronach internetowych osób trzecich, ponieważ nie mamy wpływu na to, czy firmy te przestrzegają przepisów o ochronie danych. O przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez te firmy należy dowiedzieć się bezpośrednio na tych stronach internetowych.

 

12. Środki ochrony danych

Firma podjęła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych. Ma to na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi, gromadzeniu, wykorzystywaniu, publikowaniu, kopiowaniu, zmianie lub usuwaniu danych osobowych. W tym celu dane te przechowywane są na zabezpieczonych serwerach na terenie Austrii. Do zastosowanych technicznych środków ochrony danych należą: wymuszanie haseł, logowanie, kontrola dostępu, zapora sieciowa i programy antywirusowe. W przypadku organizacyjnych środków ochrony danych chodzi m.in. o zasadę podwójnej kontroli, ograniczenie dostępu do danych dla wybranych pracowników, wyrywkowe kontrole, umowy o nieujawnianiu informacji oraz umowne oświadczenia dotyczące zobowiązań.

Jeżeli dane osobowe mają być przekazane do USA lub innego kraju o niższym poziomie ochrony danych niż w UE, Firma zapewni wcześniej, aby zapewniono odpowiedni poziom ochrony danych.

 

 

13. Prawa osób, których dane dotyczą

Oczywiście Firma udzieli Państwu prawa dostępu, prawa do sprostowania lub usunięcia danych oraz prawa do sprzeciwu dotyczącego wykorzystania danych osobowych.

Zgodnie z art. 15 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie zażądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące jej osoby, a w razie potrzeby uzyskać od administratora informacje o takich danych osobowych. Mogą Państwo zażądać przede wszystkim informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, prawie do wniesienia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zgromadzone, o przekazaniu ich do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, a także o stosowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach – istotnych informacji o jego szczegółach.

Zgodnie z art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niezwłocznego skorygowania (uzupełnienia) dotyczących jej danych osobowych. Zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już danych i odmawiacie Państwo ich usunięcia, ponieważ są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To prawo przysługuje Państwu również na podstawie art. 18 RODO, jeżeli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO. Dotyczy to również zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego swoich danych osobowych. Zgodę na przetwarzanie Państwa danych w ramach przesyłania newslettera można w każdym momencie wycofać. Firma nie przeprowadza profilowania (oceny).

Osoba, której dane dotyczą, proszona jest o zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących swoich danych osobowych.

Obowiązek Firmy dotyczący udzielania informacji lub ujawniania informacji na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych jest ograniczony przede wszystkim wszelkimi zobowiązaniami w zakresie zachowania poufności.

Jeżeli jest to możliwe i nie wymaga nadmiernego wysiłku, administrator informuje odbiorców danych osobowych, które zostały poprawione, usunięte lub których przetwarzanie zostało ograniczone. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, będzie tego żądała, zostanie poinformowana o tych odbiorcach.

Zgodnie z art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania swoich danych i przekazanych administratorowi w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu mechanicznego formacie, jak również do przekazania tych danych innemu administratorowi. Korzystając z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może starać się o to, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia. Korzystanie z tego prawa na podstawie art. 20 RODO nie wpływa na korzystanie z prawa do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO. Prawo to nie znajduje zastosowania w przypadku przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, którą powierzono administratorowi.
W przypadku gdy dane wykorzystywane są przez Firmę na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Firma niezwłocznie zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych, których to dotyczy, po otrzymaniu odwołania, pod warunkiem, że podstawą wykorzystania danych jest wyłącznie Państwa zgoda. Firma może nadal wykorzystywać dane osobowe, których to dotyczy, jeśli zostaną one wcześniej zanonimizowane w taki sposób, że nie będzie możliwe przypisanie ich do konkretnej osoby.

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych („Data Breach”), które może spowodować wysokie ryzyko dla praw i wolności osobistych osób fizycznych, administrator ewentualnie poinformuje osobę, której dane dotyczą, i/lub urząd ochrony danych.

Wszystkich praw należy dochodzić w formie pisemnej do Firmy (dane do kontaktu znajdują się poniżej). Aby zapobiec nadużyciom, osoba, której dane dotyczą, musi wcześniej udokumentować swoją tożsamość w odpowiedniej formie. Prawo dostępu przysługuje każdej osobie, której to dotyczy, bez ograniczeń. Firma udziela informacji bezpłatnie raz w roku, a wszelkie dodatkowe koszty zostaną zafakturowane po wcześniejszym powiadomieniu.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w każdym momencie wycofać zgodę, kontaktując się z nami pod podanym wyżej adresem e-mail inspektora ochrony danych. Skutkiem tego jest to, że nie będziemy mogli w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uzyskać od administratora informacje dotyczące przetwarzania danych w celu skorzystania ze swoich praw.

Zasadniczo istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Zawsze mogą Państwo skontaktować się z organem nadzorczym w Państwa miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub siedzibie naszej firmy.

 

 

14. Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, jeżeli istnieją ku temu przesłanki wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest wobec marketingu bezpośredniego. W przypadku marketingu bezpośredniego przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które realizujemy bez wskazywania konkretnej sytuacji.

 

 

15. Dane do kontaktu

Co pewien czas będziemy aktualizować niniejsze wytyczne, aby chronić Państwa dane osobowe. Należy co jakiś czas przeglądać niniejsze wytyczne, aby na bieżąco wiedzieć, w jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane i stale udoskonalamy treści zawarte w naszej stronie internetowej. Jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i/lub ujawniania danych osobowych, które nam Państwo przekazują, poinformujemy Państwa o tym umieszczając wyraźne powiadomienie na stronie internetowej. Korzystając ze strony internetowej, wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej polityki prywatności.
W związku z niniejszą polityką prywatności mogą Państwo kontaktować się z Firmą korzystając z poniższych danych do kontaktu:

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11, 4785 Freinberg,
Numer rejestru handlowego: 364874f
Zarząd: Wolfgang Muhri, Daniela Lorenzer, Maik Spindler

e-mail: gdpr@schwarzmueller.com
Tel.: +43 7713 800 0

 

Stan: kwiecień 2023

 


Uzupełnienia do umowy o ochronie danych osobowych: Aplikacja

A) Przetwarzanie danych na podstawie informacji użytkownika

Można kontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w aplikacji. Wtedy zostaną do nas przesłane następujące dane osobowe: Adres IP, data i godzina, system operacyjny, imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, dowolny tekst. Dane te przekazywane są z aplikacji do nas przez nasz serwer pocztowy i tam trwale zapisywane w celu kontynuowania korespondencji. Podczas odczytywania wiadomości przez naszych pracowników treść ta jest również pobierana i trwale zapisywana na komputerach pracowników w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
Podstawą prawną w tym zakresie jest:

art. 6 ust. 1 lit. f RODO