Impresum

 

Odpovědnost ve smyslu § 5 TMG [zákon o telemédiích]

Hüffermann Transportsysteme GmbH
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt (Dosse)
Telefon: +49 33970 996-0
Fax: +49 33970 132-16
E-mail: info@hueffermann.de

Jednatelé oprávnění zastupovat:Wolfgang Muhri, Lennart Kluge

Rejstříkový soud: Místní soud Neuruppin
Registrační číslo: HRB 85
Daňové identifikační číslo podle § 27 a, podle zákona o dani z přidané hodnoty: DE811483909

Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 MDStV: 
Lennart Kluge
Hüffermann Transportsysteme GmbH, obchodní kancelář
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt (Dosse)

Právní upozornění k těmto webovým stránkám:

1. Obsah online nabídky
Společnost Hüffermann Transportsysteme GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se majetkové nebo nemajetkové újmy způsobené použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje důkaz o úmyslném jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany autora.
Všechny nabídky se mohou změnit a jsou nezávazné. Společnost Hüffermann Transportsysteme GmbH si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo vymazat části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.
Zobrazená vozidla mohou obsahovat speciální výbavu, která je k dispozici za příplatek.

2. Reference a odkazy
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („links“), které se nachází mimo oblast odpovědnosti autora, by se odpovědnost uplatnila výhradně jen tehdy, pokud by společnosti Hüffermann Transportsysteme GmbH byl znám obsah a bylo by pro ni technicky možné a proveditelné, aby užívání v případě protiprávního obsahu zabránila.
Společnost Hüffermann Transportsysteme GmbH tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku nastavení odkazu nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný protiprávní obsah. Společnost Hüffermann Transportsysteme GmbH nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Společnost Hüffermann Transportsysteme GmbH se proto tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po nastavení odkazu. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci vlastní internetové nabídky autora i na cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a seznamech adresátů. Za protiprávní, chybný nebo neúplný obsah a zvláště za škody, které využíváním nebo nevyužíváním takto prezentovaných informací vzniknou, ručí sám poskytovatel stránek, na něž odkaz směřoval, ne ten, kdo prostřednictvím odkazů na příslušné zveřejnění pouze odkazuje.

3. Autorské právo a právo ochranných známek
Společnost Hüffermann Transportsysteme GmbH se snaží dodržovat autorská práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty použité ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvořila, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.
Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným autorem náleží výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou grafická vyobrazení, zvukové dokumenty nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.
Autorské právo a copyright © 2009 Hüffermann Transportsysteme GmbH a/nebo její dodavatelé. Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou vyhrazena.

4. Ochrana dat
Pokud je dána možnost zadat v rámci internetové nabídky osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), je zadání těchto údajů uživatelem výslovně dobrovolné.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otištění třetími stranami za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádané pošty.

4.1 Google Analytics
Pokud tyto webové stránky používají službu Google Analytics, službu analyzování webových stránek, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“), může váš prohlížeč uložit soubor cookie odeslaný společností Google Inc. nebo třetími stranami, který umožňuje analýzu vašeho používání těchto webových stránek. Shromážděné informace (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech v USA. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu.

Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Instalaci souborů cookie můžete zabránit. Za tímto účelem musíte v nastavení prohlížeče zvolit možnost „nepřijímat soubory cookie“ (v prohlížeči Internet Explorer v části „Nástroje / Možnosti internetu / Ochrana osobních údajů / Nastavení“, ve Firefoxu v části „Nástroje / Nastavení / Ochrana osobních údajů / Soubory cookie“).

Vezměte prosím na vědomí, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Využíváním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním od vás získaných informací společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

5. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, z níž jste byli na tuto stránku odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou, již nejsou, nebo nejsou zcela v souladu se zákonem, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností nedotčena.

Poznámky k odpovědnosti:

Informace uvedené na těchto webových stránkách byly pečlivě zkontrolovány a jsou pravidelně aktualizovány. Nelze však zaručit, že všechny informace jsou vždy úplné, správné a zcela aktuální.

Všechny informace mohou být změněny, odstraněny nebo doplněny bez předchozího upozornění. „Klient“ proto nenese žádnou odpovědnost za případné chyby, opomenutí nebo škody vzniklé v důsledku používání informací obsažených na našich internetových stránkách.

I přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídají výhradně jejich provozovatelé.

Upozornění:

Žádné varování bez předchozího písemného kontaktu! Pokud by obsah nebo prezentace našich webových stránek porušovaly práva třetích osob nebo zákonná ustanovení, žádáme o zaslání odpovídajícího sdělení bez poznámky k nákladům. Odstranění případného porušení vlastnických práv vycházejících z těchto stránek samotnými držiteli vlastnických práv se nesmí uskutečnit bez našeho souhlasu.

Zaručujeme, že oprávněně namítané pasáže budou okamžitě odstraněny bez nutnosti právní pomoci z vaší strany. Nicméně veškeré náklady, které vám vzniknou bez předchozího kontaktu, plně odmítneme a v případě potřeby podáme protinávrh pro porušení výše uvedených ustanovení.