Ogólne warunki handlowe spółki Hüffermann Transportsysteme GmbH

Wersja z 1.1.2021

 

I. Informacje ogólne
Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują firmę Hüffermann Transportsysteme GmbH (AG Neuruppin, HRB 85), zwaną dalej „Hüffermann” i są obowiązkowym elementem każdej umowy, w której Hüffermann występuje pośrednio lub bezpośrednio jako strona. Inne lub uzupełniające warunki handlowe klienta obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną one pisemnie potwierdzone przez firmę Hüffermann. Obowiązują one również w przypadku zamówień składanych w sklepie internetowym prowadzonym przez firmę Hüffermann.
Niniejsze ogólne warunki handlowe skierowane są wyłącznie do przedsiębiorstw i osób wykonujących działalność gospodarczą lub zawodową na własny rachunek (przedsiębiorcy w rozumieniu § 14 BGB). Sprzedaż konsumentom w rozumieniu § 13 BGB jest wyraźnie wykluczona.


II. Zawarcie i treść umowy
Oferty zawarte w Internecie, broszurach, ogłoszeniach i innych materiałach reklamowych mogą ulec zmianie i nie są wiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące. Firma Hüffermann nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku i pomyłki.
Kontrahent jest związany złożonym przez siebie zamówieniem do momentu jego przyjęcia lub odrzucenia przez firmę Hüffermann, maksymalnie przez okres sześciu tygodni.
Zobowiązanie umowne powstaje w momencie wydania pisemnego potwierdzenia zlecenia przez firmę Hüffermann, najpóźniej w momencie dostarczenia przedmiotu dostawy do kontrahenta. Przekazanie za pomocą środków telekomunikacyjnych, w szczególności faksem lub pocztą elektroniczną, jest wystarczające dla zachowania formy pisemnej, pod warunkiem że przekazana zostanie kopia podpisanego oświadczenia.
Kontrahent uznaje wyraźnie, że treść umowy składa się wyłącznie z pisemnego potwierdzenia zlecenia. Wszystkie zlecenia i uzgodnienia są prawnie skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez firmę Hüffermann w formie pisemnej i podpisane w imieniu firmy oraz są wiążące/uprawniające tylko w podanym zakresie. Ustnie złożone zlecenia i późniejsze zmiany stają się prawnie skuteczne dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez firmę Hüffermann. To samo dotyczy gwarantowanych właściwości przedmiotów dostawy. Milczenie nigdy nie jest uważane za zgodę. Zmiany lub specjalne warunki handlowe obowiązują również tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone pisemnie przez firmę zgodnie z jej zasadami, o ile w danym przypadku nie przewidziano indywidualnych specjalnych warunków handlowych lub nie wynikają one z bezwzględnie obowiązujących podstaw ustawowych. Ogólne warunki handlowe kontrahenta są wyraźnie wyłączone w odniesieniu do niniejszej transakcji i całej relacji handlowej. Dotyczy to również sytuacji, w której firma Hüffermann realizuje zamówienie, wiedząc o odmiennych postanowieniach kontrahenta, jeśli firma Hüffermann nie potwierdziła ich na piśmie.
Firma Hüffermann zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących konstrukcji i formy w okresie dostawy. Dane zawarte w opisach dotyczące osiągów, ciężaru, kosztów eksploatacji, prędkości itp. należy traktować jako przybliżone. Masa własna podana w ofercie, potwierdzeniu zamówienia lub w innych dokumentach może odbiegać o maksymalnie +/- 5% w celu uwzględnienia tolerancji produkcyjnych.

III. Ceny
Podane ceny są cenami netto w euro loco fabryka, bez podatku VAT, rabatów, frachtu, opakowania, transferu, opłat pocztowych, opłat celnych, jak również opłat i innych należności publicznoprawnych oraz ewentualnych składek na ubezpieczenie casco i od odpowiedzialności cywilnej. Wzrost cen spowodowany wzrostem kosztów produkcji jest fakturowany.
Jeśli ceny katalogowe przedmiotów dostawy, o ile są one określone w katalogu Hüffermann, wzrosną w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, a dostawa ma nastąpić po upływie więcej niż czterech miesięcy od zawarcia umowy, Hüffermann ma prawo do podwyższenia ceny uzgodnionej w momencie zawarcia umowy o kwotę, o którą wzrosły ceny katalogowe w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą. W przypadku innych przedmiotów dostawy, w szczególności produktów wykonywanych na zamówienie, obowiązuje cena uzgodniona w potwierdzeniu zamówienia z zastrzeżeniem, że firma Hüffermann jest uprawniona do zafakturowania wzrostu kosztów pomiędzy zawarciem umowy a dostawą oprócz uzgodnionej ceny.
Kontrahenci zagraniczni muszą sami dostarczyć dowód wywozu wymagany do zwolnienia z podatku VAT i przesłać go do firmy Hüffermann, chyba że firma Hüffermann wysyła towar we własnym zakresie. Jeśli dowód wywozu nie zostanie przedstawiony, należy uiścić do firmy Hüffermann należny podatek VAT, jak w przypadku kontrahentów krajowych.
W przypadku przejęcia w rozliczeniu używanego pojazdu i obniżenia wartości lub uszkodzenia używanego pojazdu pomiędzy zawarciem umowy a przejęciem, decydująca jest wycena w dniu przejęcia.
Wszystkie koszty dodatkowe umowy, takie jak koszty finansowania, koszty zabezpieczenia wierzytelności z ceny kupna, opłaty, odsetki i tym podobne, ponosi kontrahent.

IV. Warunki płatności
Należności firmy Hüffermann są wymagalne natychmiast po wystawieniu faktury i płatne najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury, chyba że pisemnie uzgodniono inne warunki płatności. Wszystkie płatności dokonywane są bez opłat i bez potrąceń. W przypadku zwłoki w płatności firma Hüffermann jest uprawniona do naliczania odsetek za zwłokę według obowiązującej ustawowej stopy odsetek za zwłokę, obecnie 9% powyżej stopy bazowej. W przypadku opóźnienia odbioru przekraczającego 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu dostawy firma Hüffermann wystawia fakturę za poniesione koszty i wydatki.
Firma Hüffermann może odmówić przyjęcia płatności w formie czeków lub weksli bez podania przyczyn. Czeki i weksle przyjmowane są tylko za specjalnym porozumieniem i tylko na poczet zapłaty, a nie zamiast wykonania. Przeniesienia w formie żyro i prolongaty nie uważa się za wykonanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za terminowe przedstawienie, oprotestowanie, zgłoszenie i zwrot tych środków płatniczych.
Jeśli z firmą Hüffermann uzgodniono płatność częściową, a kontrahent (i) zwleka z ratą i nie płaci należnej kwoty pomimo czternastodniowego okresu prolongaty lub (ii) zwleka z ratami w łącznej wysokości co najmniej 5% ceny całkowitej przez okres dłuższy niż osiem dni, firma Hüffermann jest również jednostronnie uprawniona do odstąpienia od umowy i umorzenia transakcji.
Kontrahent jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania i potrącenia roszczeń wzajemnych tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały uznane za ostateczne i bezwzględne.
Płatności ze skutkiem zwalniającym z długu mogą być dokonywane wyłącznie na rzecz firmy Hüffermann lub na rzecz przedstawicieli wyraźnie upoważnionych przez firmę Hüffermann do pobierania płatności.
Kontrahent zgadza się niniejszym, aby wszystkie dokonane przez niego płatności zostały w pierwszej kolejności zaliczone na poczet odsetek i innych opłat dodatkowych, następnie na poczet kosztów naprawy i roszczeń z tytułu części zamiennych, a dopiero na końcu na poczet ceny zakupu.
Jeśli występuje więcej niż jeden kontrahent, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną.

V. Prawo zatrzymania
Niezależnie od dalej idących przepisów prawnych lub innych porozumień, firmie Hüffermann przysługuje prawo zatrzymania wszystkich przedmiotów, które mają zostać dostarczone kontrahentowi lub które zostały już przekazane kontrahentowi i nadal są własnością lub znajdują się w posiadaniu firmy Hüffermann lub zostały przekazane firmie Hüffermann, do momentu zaspokojenia wszystkich roszczeń wobec kontrahenta wynikających z istniejącej relacji handlowej.

VI. Zastrzeżenie własności
Niezależnie od obowiązku zapłaty w momencie odbioru, wszystkie przedmioty zakupu pozostają własnością firmy Hüffermann do momentu całkowitego pokrycia wszystkich zobowiązań kontrahenta wynikających z umowy. Zastrzeżenie własności obowiązuje również w odniesieniu do wszystkich roszczeń powstałych w związku z przedmiotem zakupu, a mianowicie roszczeń z tytułu napraw, części zamiennych, wyposażenia dodatkowego i materiałów eksploatacyjnych, kosztów sądowych i egzekucyjnych, kosztów przechowywania i ubezpieczenia.
Firma Hüffermann jest uprawniona do zatrzymania dokumentów pojazdu, np. świadectwa dopuszczenia indywidualnego lub części II dowodu rejestracyjnego, do momentu całkowitego pokrycia wszystkich zobowiązań kontrahenta wynikających z umowy, o ile zostały one wystawione dla przedmiotu dostawy. Jeśli dostęp do pojazdu ma otrzymać osoba trzecia, kontrahent musi niezwłocznie poinformować o tym firmę Hüffermann listem poleconym. Do momentu wygaśnięcia zastrzeżenia własności kontrahent nie jest uprawniony do oddania przedmiotu zakupu osobom trzecim, jego sprzedaży lub użycia go jako zastawu bez pisemnej zgody firmy Hüffermann. Firma Hüffermann musi zostać niezwłocznie poinformowana przez kontrahenta o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub lokalizacji oraz o każdym przypadku zajęcia przedmiotu zakupu. Jeżeli w wyniku niezgodnego z umową działania kontrahenta, np. zbycia majątku firmy Hüffermann, powstaną jego roszczenia wobec roszczenia trzecich, to roszczenia te są niniejszym cedowane na firmę Hüffermann.
Na czas trwania zastrzeżenia własności przedmiot zakupu zostanie ubezpieczony przez kontrahenta na wniosek firmy Hüffermann od wszelkich ryzyk, w tym od ognia, do pełnej wartości, a polisy ubezpieczeniowe zostaną przeniesione na rzecz firmy Hüffermann, tak aby wypłaty z ubezpieczenia wymagały zgody firmy Hüffermann.
W okresie obowiązywania zastrzeżenia własności kontrahent jest zobowiązany do utrzymywania przedmiotu zakupu w należytym stanie oraz do przeprowadzania wszelkich niezbędnych napraw – poza nagłymi przypadkami – w warsztatach naprawczych firmy Hüffermann lub w autoryzowanych warsztatach firmy Hüffermann.
Jeśli przedmiot zakupu zostanie odsprzedany za zgodą firmy Hüffermann przed dokonaniem zapłaty, kontrahent niniejszym przenosi na firmę Hüffermann swoje prawa z tytułu tej sprzedaży (roszczenia z tytułu ceny zakupu, zastrzeżenie własności itp.) wobec dłużnika będącego osobą trzecią. Zarówno dłużnik będący osobą trzecią, jak i firma Hüffermann muszą zostać powiadomieni o tej cesji.
W przypadku niewykonania zobowiązań umownych przez kontrahenta firma Hüffermann uprawniona jest do żądania zwrotu i odbioru przedmiotu dostawy po uprzednim wyznaczeniu przez firmę Hüffermann kontrahentowi odpowiedniego terminu na wykonanie zobowiązania. Kontrahent upoważnia firmę Hüffermann w szczególności do zabrania przedmiotu dostawy i przyjmuje do wiadomości, że zabranie nie stanowi odstąpienia od umowy, lecz jedynie zabezpieczenie przedmiotu dostawy, chyba że firma Hüffermann oświadczy inaczej. Takie zabranie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Hüffermann ze strony kontrahenta.
W przypadku zajęcia przedmiotu dostawy kontrahent wyraża zgodę na to, aby wartość rynkowa pojazdu została wyceniona przez biegłego sądowego z branży motoryzacyjnej, który zostanie powołany przez firmę Hüffermann. W przypadku konieczności spieniężenia przedmiotu dostawy przychód ze sprzedaży pomniejszony o wszelkie poniesione koszty, takie jak prowizje, opłaty za wycenę, naprawy itp., zostanie zaliczony na poczet zaległych roszczeń firmy Hüffermann. Kontrahent zrzeka się niniejszym wyraźnie wszelkich innych możliwości spieniężenia odebranego przedmiotu dostawy oraz dalszych roszczeń.

VII. Dostawa
Terminy dostaw, o ile nie zostały wyraźnie uzgodnione jako stałe, mogą ulec zmianie. Jeśli ustalone terminy dostawy zostaną przekroczone o więcej niż trzy miesiące w przypadku konstrukcji specjalnych, a w pozostałych przypadkach o 14 dni kalendarzowych, kontrahent może odstąpić od umowy zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi, a mianowicie po upływie 14-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego firmie Hüffermann, jeżeli przedmiot dostawy nie został zgłoszony jako gotowy do wysyłki przed upływem tego terminu. Wszelkie dalsze roszczenia regulowane są zgodnie z punktem XII. Ustalony termin dostawy liczy się dopiero od momentu wejścia umowy w życie i osiągnięcia pełnego porozumienia co do sposobu wykonania oraz pod warunkiem terminowego wywiązywania się z uzgodnionych warunków płatności zgodnie z niniejszymi ogólnymi warunkami handlowymi. Jeśli przed dostawą kontrahent zażąda innego pod jakimkolwiek względem wykonania przedmiotu dostawy, uzgodniony termin dostawy traci ważność.
Firma Hüffermann nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przypadki siły wyższej, w tym zakłócenia w pracy, strajki, lokauty, całkowite lub częściowe wyłączenie zakładów firmy Hüffermann (w tym spółek powiązanych), niezależnie od przyczyny, za wystąpienie takich zdarzeń w zakładach dostawców firmy Hüffermann, za wojnę, niepokoje społeczne i decyzje administracyjne. Ewentualne uzgodnione daty i terminy ulegają zawieszeniu na czas trwania stanu siły wyższej i nie jest to traktowane jako naruszenie umowy. Firma Hüffermann zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy lub zażądania zaliczki, jeżeli po potwierdzeniu zamówienia, a przed dostawą, zostaną ujawnione fakty dotyczące sytuacji finansowej kontrahenta, w wyniku których mogą pojawić się wątpliwości, czy wierzytelność jest dostatecznie zabezpieczona.

VIII. Przeniesienie ryzyka
Ryzyko całkowitego lub częściowego zniszczenia, jak również pogorszenia stanu, utraty, uszkodzenia, ubytku lub konfiskaty przechodzi na kontrahenta:
a)    w przypadku dostaw loco fabryka: z chwilą przekazania zgłoszenia gotowości do wysyłki
b)    w przypadku wysyłki przedmiotu dostawy w momencie opuszczenia przez niego zakładu dostarczającego, niezależnie od tego, kto organizuje wysyłkę
c)    w momencie odbioru przedmiotu dostawy przez kontrahenta lub osobę trzecią przez niego wyznaczoną lub upoważnioną.

IX. Odbiór
Kontrahent lub osoba trzecia upoważniona przez kontrahenta może w ciągu ośmiu dni od zawiadomienia o zakończeniu prac skontrolować przedmiot dostawy w uzgodnionym miejscu odbioru. W przypadku zleceń serwisowych i naprawczych odbiór następuje niezwłocznie po zakończeniu prac i po zawiadomieniu o ich zakończeniu przez firmę Hüffermann. Prawo do kontroli jest automatycznie anulowane, jeśli kontrola nie zostanie przeprowadzona w określonym terminie lub jeśli zostanie złożone zlecenie wysyłki. Przedmiot dostawy uważa się za odebrany i prawidłowo dostarczony z chwilą wydania go kontrahentowi lub upoważnionej osobie trzeciej. Kontrahent zobowiązany jest do natychmiastowego i kompletnego przebadania przedmiotu dostawy. Wady wykryte w trakcie badania muszą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 8 dni. Jeśli kontrahent nie wypełni tego obowiązku, nie wypełni go w terminie lub nie wypełni go w całości, wyklucza się wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi, odszkodowania lub dalsze roszczenia z tytułu takich wad, chyba że wykrycie danej wady w trakcie badania nie było możliwe. Kontrahent musi również niezwłocznie powiadomić firmę Hüffermann na piśmie o wadach, które wystąpią w późniejszym czasie.
W przypadku opóźnienia w odbiorze przekraczającego 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia ukończenia nowego pojazdu firma Hüffermann nalicza 7,00 EUR dziennie od 15 dnia kalendarzowego jako rekompensatę za poniesione koszty.
W przypadku niewywiązania się z umowy przez kontrahenta, w szczególności nieuiszczenia ceny zakupu lub nieodebrania pojazdu, firma Hüffermann może odstąpić od umowy, wyznaczając 14-dniowy okres prolongaty lub zażądać odszkodowania z tytułu niewywiązania się z umowy, w tym z tytułu utraconego zysku, lub zażądać opłaty za odstąpienie od umowy w wysokości 15% uzgodnionej ceny zakupu. Ponadto kontrahent jest zobowiązany do zrekompensowania utraty prowizji wyznaczonemu przedstawicielowi firmy Hüffermann; firma Hüffermann może żądać tej prowizji od kontrahenta we własnym imieniu za przedstawiciela kontrahenta i w razie potrzeby dochodzić jej na drodze sądowej.
Firma Hüffermann może odebrać części zamienne, jeżeli w ciągu 14 dni od daty ich dostarczenia zostanie jej podany powód żądanego zwrotu. Zanim kontrahent będzie mógł zwrócić części zamienne, firma Hüffermann musi wyrazić zgodę na ich przyjęcie. Firma Hüffermann zastrzega sobie prawo do obniżenia noty uznaniowej o 10% naliczonej ceny brutto w celu zrekompensowania kosztów administracyjnych. Części, które na życzenie kontrahenta zostały wyprodukowane w wersji specjalnej, nie podlegają zwrotowi.

X. Obowiązki kontrahenta
Kontrahent zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu najpóźniej po 6 tygodniach lub przejechaniu od 1000 do 5000 km od daty odbioru pojazdu. Ten pierwszy przegląd może przeprowadzić wyłącznie autoryzowany personel specjalistyczny. Właściciel pojazdu również uprawniony jest do przeprowadzenia pierwszego przeglądu, jak również wypełnienia książki serwisowej, o ile dysponuje odpowiednim warsztatem i wykwalifikowanym personelem. Pozycje kontroli i przeglądu podczas pierwszego przeglądu są podane w książce serwisowej, w związku z czym dostępne są również dla pierwszego nabywcy lub właściciela pojazdu. Po zakończeniu pierwszego przeglądu wymagane są coroczne kontrole serwisowe. Roczny okres międzyserwisowy wynosi 12 miesięcy lub 100 000 km od odbioru pojazdu. Coroczny przegląd może być wykonywany wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy firmy Hüffermann lub inny wykwalifikowany punkt serwisowy.
Wszystkie części zużywalne muszą być konserwowane, a także wymieniane osobno i odpowiednio do ich stanu. Wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Hüffermann. Każde zastosowanie i użytkowanie części zamiennych, które nie pochodzą od producentów części oryginalnych (OE), oraz wynikające z nich szkody następcze są traktowane jak nieprawidłowa naprawa. Kontrahent ponosi koszty wymiany części oraz napraw następczych. Kontrahent musi ponadto
•    przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi, instrukcjach serwisowych i innych informacjach o produktach firmy Hüffermann oraz
•    prawidłowo użytkować pojazd i eksploatować go zgodnie z przeznaczeniem.
W szczególności kontrahent:
•    nie może przekraczać dopuszczalnej masy własnej lub dopuszczalnego nacisku na oś;
•    nie może w ciągu pierwszych 2 miesięcy czyścić pojazdu myjką parową lub wysokociśnieniową;
•    nie może dokonywać modyfikacji pojazdu bez pisemnej zgody firmy Hüffermann;
•    nie może przewozić żadnych agresywnych mediów (np. kwasów, zasad itp.) bez pisemnej zgody firmy Hüffermann.
Firma Hüffermann zwraca uwagę kontrahentowi i właścicielowi pojazdu na fakt, że naruszenie zobowiązań umownych, w szczególności powyższych zobowiązań, może ograniczyć roszczenia z tytułu rękojmi w zakresie winy umyślnej lub – w przypadku dodatkowo przyznanych roszczeń z tytułu rękojmi – wyłączyć je (patrz punkt XI.).

XI. Gwarancja
Firma Hüffermann gwarantuje tylko pierwotnemu nabywcy, że naczepy, zabudowy i pojazdy specjalne firmy Hüffermann są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres do 1 roku zgodnie z aktualnym stanem techniki. Po upływie 1 roku od odbioru pojazdu wszelkie roszczenia gwarancyjne ulegają przedawnieniu. Firma Hüffermann udziela kontrahentowi dodatkowej rękojmi za wady, które wystąpią i zostaną zgłoszone w ciągu kolejnego roku, na następujących warunkach: (i) nieprzekroczenie limitu przebiegu 250 000 km, oraz
(ii) wypełnienie przez kontrahenta jego obowiązków wynikających z umowy, w tym zwłaszcza określonych w punkcie X.
Obowiązek spełnienia tych warunków spoczywa na kontrahencie.
Jeżeli pierwotny nabywca zakupił dodatkowe pakiety gwarancyjne, tzn. pakiety wykraczające poza ten okres, obowiązują warunki określone w ich umowie.
Roszczenia z tytułu gwarancji muszą zostać zgłoszone firmie Hüffermann w ciągu 8 dni od chwili stwierdzenia wady, pod warunkiem że wady konstrukcyjne, materiałowe i produkcyjne są do udowodnienia i nie występuje naturalne zużycie. Wady, których nie można wykryć w tym terminie nawet po dokładnej kontroli, muszą być zgłoszone firmie Hüffermann na piśmie natychmiast po ich wykryciu.
Przy dochodzeniu roszczeń z tytułu gwarancji należy obowiązkowo przedłożyć książkę serwisową Hüffermann. Gwarancja będzie realizowana według uznania firmy Hüffermann albo poprzez naprawę części przesłanych na koszt odbiorcy, albo poprzez ich wymianę. Firma Hüffermann ponosi lub zwraca wydatki niezbędne do przeprowadzenia kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności koszty transportu, przejazdu, robocizny i materiałów, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, koszty usunięcia i montażu zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli wada rzeczywiście występuje. W przeciwnym razie firma Hüffermann może żądać od kontrahenta zwrotu kosztów powstałych w wyniku nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności kosztów inspekcji i transportu), chyba że kontrahent nie był w stanie rozpoznać braku wady. Firma Hüffermann nie ponosi odpowiedzialności za części, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Hüffermann, ale jest gotowa przenieść na kontrahenta roszczenia, które przysługują jej wobec producenta z tytułu wady. W przypadku stłuczenia szkła wymiana nie przysługuje.
W odniesieniu do lakieru gwarancja uwzględnia elementy pojazdu, w których przyczyną uszkodzeń lakieru są wady materiałowe lub produkcyjne. Gwarancja wygasa, jeśli pierwszy nabywca nie przestrzega zobowiązań umownych (patrz m.in. punkt X), w szczególności instrukcji obsługi i konserwacji firmy Hüffermann (informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi, dokumentacja dodatkowa, książka serwisowa), dokonuje zmian w towarze, wymienia części lub stosuje materiały eksploatacyjne niezgodne z oryginalną specyfikacją, w związku z czym usunięcie wad jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
W przypadku niewykonania, tzn. niemożności, nieuzasadnionej odmowy lub nieuzasadnionej zwłoki w naprawieniu wykonania, kontrahent może odstąpić od umowy lub proporcjonalnie obniżyć cenę kupna. W przypadku nieistotnej wady nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowawcze wobec firmy Hüffermann z tytułu szkód bezpośrednich lub pośrednich występują tylko na zasadach określonych w punkcie XII. również w przypadku wad i są poza tym wykluczone. Naturalne zużycie oraz uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem, niewłaściwą obsługą lub wypadkami nie są objęte gwarancją.
Roszczenia gwarancyjne dotyczące pojazdów używanych są wykluczone w całości. Firma Hüffermann lub autoryzowane warsztaty nie udzielają gwarancji na naprawy.
W przypadku odsprzedaży w okresie gwarancji osobom trzecim wszelkie zobowiązania gwarancyjne wobec osób trzecich występują tylko wtedy, gdy kontrahent skutecznie scedował swoje roszczenia gwarancyjne na osoby trzecie zgodnie z punktem XV, a przedmiotu dostawy nie należy traktować jako pojazdu używanego.
W przypadku wysyłki ex works zleconej przez kontrahenta na jego własne ryzyko firma Hüffermann nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie instrukcji wysyłkowych wydanych firmie Hüffermann.
Firma Hüffermann nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zepsucie, utratę lub uszkodzenie przedmiotów należących do zamawiającego w wyniku pożaru, zalania, włamania, kradzieży, plądrowania lub wyniku przyczyn, na które firma Hüffermann nie ma wpływu.

XII. Odpowiedzialność
Firma Hüffermann ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń w zakresie stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt w przypadku podstępnego zatajenia wady, wyraźnego udzielenia gwarancji jakości lub naruszenia życia, ciała i zdrowia. Poza tym odpowiedzialność firmy Hüffermann jest ograniczona do rażącego zaniedbania i umyślnego działania jej przedstawicieli prawnych lub pracowników zarządzających. Obowiązek udowodnienia rażącego niedbalstwa spoczywa na kontrahencie. Wyklucza się odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie, chyba że zaniedbanie to dotyczy obowiązków zasadniczych, np. takich, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Wszelka odpowiedzialność za naruszenie obowiązków zasadniczych jest ograniczona do odszkodowania za typowo przewidywalne szkody, ale w żadnym wypadku nie może przekroczyć kwoty 100% wartości dostawy.
Odszkodowania za szkody następcze i straty finansowe, nieosiągnięte oszczędności, utracone odsetki i szkody z tytułu roszczeń osób trzecich wobec kontrahenta, jak również szkody pośrednie są wykluczone.
W przypadku opóźnienia w dostawie ze strony firmy Hüffermann, niezależnie od przyczyny, obowiązuje zryczałtowana kwota odszkodowania za każdy zakończony tydzień kalendarzowy opóźnienia w wysokości 0,5% wartości dostawy, jednak nie więcej niż łącznie 5% wartości dostawy. Firma Hüffermann zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że kontrahent nie poniósł żadnej szkody lub poniósł znacznie niższą szkodę niż wyżej wymieniona kwota ryczałtowa. Przedmiot zakupu oferuje tylko taki poziom bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać na podstawie przepisów homologacyjnych, instrukcji obsługi, przepisów zakładu dostarczającego dotyczących obchodzenia się z przedmiotem dostawy (instrukcje obsługi) – w szczególności w odniesieniu do przepisowych badań – oraz innych podanych instrukcji.
Wyraźnie zaznacza się, że dane zawarte w opisach dotyczące wydajności, ciężaru, kosztów eksploatacji, prędkości itp. należy traktować jako wartości przybliżone i nie są one wiążące.
W celu oceny ewentualnych roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń z tytułu rękojmi firma Hüffermann lub partner upoważniony przez firmę Hüffermann jest uprawniony do uzyskania danych niezbędnych do oceny tych roszczeń (np. odczyt elektronicznych urządzeń rejestrujących dane). W zamian za to kontrahent zobowiązuje się do tolerowania wszelkich środków dochodzeniowych.

XIII. Ochrona danych osobowych
W odniesieniu do poufności przekazywanych danych obowiązują te same zasady, co w przypadku innych transakcji handlowych kontrahentów. Firma Hüffermann zobowiązała swoich pracowników do zachowania poufności zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie (zautomatyzowane), przekazywanie i przechowywanie wszystkich dotyczących go danych osobowych, które zostały zgromadzone przez firmę Hüffermann w ramach stosunku umownego. Celem przetwarzania i przekazywania danych jest realizacja zamówień. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania stosunku umownego i dłużej, na przykład przez ustawowy okres przechowywania, w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Muszą być przestrzegane zasady prawidłowego przetwarzania i przechowywania danych. Dane podlegające przepisom o ochronie danych osobowych będą odpowiednio traktowane.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE oraz przepisami ustawowymi. Firma Hüffermann jako administrator przyznaje kontrahentowi w szczególności prawo do informacji, korekty, usunięcia lub sprzeciwu w odniesieniu do wykorzystania danych osobowych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat prawa do ochrony danych osobowych oraz praw osoby, której dane dotyczą, firma Hüffermann odsyła do swojej deklaracji ochrony danych osobowych, która jest dostępna na stronie internetowej www.hueffermann.de. Firma Hüffermann nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych lub działania osób trzecich, których strony internetowe lub funkcje są dostępne poprzez linki z jej stron internetowych lub aplikacji.

XIV. Ochrona własności i własności intelektualnej
Firma Hüffermann zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do wszystkich ofert i kosztorysów przedstawionych przez firmę Hüffermann, do ilustracji, planów, rysunków, norm, schematów, grafik, zdjęć, obliczeń, broszur, katalogów, modeli, narzędzi i innych udostępnionych dokumentów i pomocy oraz znaków towarowych – zarówno na nośnikach danych, w formie drukowanej, jak i jako materiał do przygotowania do druku lub druku – które zostały przekazane kontrahentowi. Przedmioty te nie mogą być udostępniane ani ujawniane osobom trzecim, zarówno fizycznie, jak i pod względem treści, nie mogą być również wykorzystywane lub powielane przez odbiorcę lub osoby trzecie bez wyraźnej zgody firmy Hüffermann. Na żądanie firmy Hüffermann przedmioty te muszą zostać zwrócone w całości firmie Hüffermann, a wszelkie wykonane kopie muszą zostać zniszczone, jeżeli nie są już potrzebne kontrahentowi w zwykłym toku działalności lub jeżeli negocjacje nie doprowadzą do zawarcia umowy.

XV. Postanowienia końcowe
Roszczenia wynikające z umowy mogą być cedowane tylko za zgodą drugiej strony. Wyłączone z tego są cesje (i) przez firmę Hüffermann na rzecz Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Austria, oraz spółek z nią powiązanych, (ii) w ramach umów faktoringowych oraz (iii) przez zaaranżowanych przez firmę Hüffermann partnerów finansowych lub leasingowych na rzecz kontrahenta.
Za sąd właściwy do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy stronami umowy uznaje się sąd Republiki Federalnej Niemiec właściwy miejscowo dla siedziby firmy Hüffermann Transportsysteme GmbH (AG Neuruppin, HRB 85), w zależności od wartości przedmiotu sporu.
Jeśli poszczególne części niniejszych ogólnych warunków handlowych są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to pozostałych postanowień. Dane przepisy zastępuje się w drodze wykładni takimi regulacjami, które najlepiej spełniają pierwotnie zamierzony cel. Ważność prawna, interpretacja i realizacja ogólnych warunków handlowych, jak również wszelkie stosunki prawne pomiędzy firmą Hüffermann a danym kontrahentem, w szczególności spory wynikające z umów, podlegają pod względem materialnym i formalnym wyłącznie prawu niemieckiemu, w szczególności z wyłączeniem międzynarodowych norm odsyłających lub kolizyjnych oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jako język umowy przyjmuje się język niemiecki.