Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Hüffermann Transportsysteme GmbH

Znění z 1.1.2021

 

I. Všeobecné informace
Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky platí pro společnost Hüffermann Transportsysteme GmbH (AG Neuruppin, HRB 85), dále jen „Hüffermann“, a jsou povinnou součástí každé smlouvy, pokud společnost Hüffermann vystupuje jako nepřímý nebo přímý smluvní partner. Jiné nebo doplňující obchodní podmínky klienta platí pouze tehdy, pokud je společnost Hüffermann písemně potvrdí. Vztahují se také na objednávky v internetovém obchodě provozovaném společností Hüffermann.
Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky jsou určeny výhradně podnikům a osobám při výkonu jejich obchodní nebo nezávislé profesionální činnosti (podnikatelům podle § 14 BGB). Prodej spotřebitelům podle § 13 BGB je výslovně vyloučen.


II. Uzavření smlouvy a obsah smlouvy
Nabídky uvedené na internetu, v brožurách, inzerátech a dalších reklamních materiálech se mohou měnit a nejsou závazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Společnost Hüffermann nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby a omyly.
Smluvní strana je vázána objednávkou, kterou zadala, až do jejího přijetí nebo odmítnutí společností Hüffermann, nejdéle však po dobu šesti týdnů.
Smluvní závazek vzniká okamžikem vystavení písemného potvrzení objednávky společností Hüffermann, nejpozději však dodáním předmětu dodávky smluvnímu partnerovi. Pro zachování písemné formy postačí předání prostřednictvím telekomunikačních prostředků, zejména faxu nebo e-mailu, za předpokladu, že je předána kopie podepsaného prohlášení.
Smluvní partner výslovně bere na vědomí, že obsah smlouvy tvoří výhradně písemné potvrzení objednávky. Veškeré objednávky a dohody jsou v zásadě právně účinné pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzeny společností Hüffermann a podepsány jménem společnosti a jsou závazné/oprávněné pouze v uvedeném rozsahu. Ústně zadané objednávky a následné změny nabývají právní účinnosti až po písemném potvrzení ze strany společnosti Hüffermann. Totéž platí pro zaručené vlastnosti předmětů dodávky. Mlčení se v žádném případě nepovažuje za souhlas. Jakékoli odchylné změny nebo zvláštní obchodní podmínky platí rovněž pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzeny a v souladu s obchodními podmínkami společnosti, pokud pro ně stejně nejsou stanoveny vlastní zvláštní obchodní podmínky nebo pokud z povinných zákonných základů nevyplývá opak. Všeobecné obchodní podmínky smluvního partnera jsou pro tuto transakci a celý obchodní vztah výslovně vyloučeny. To platí i v případě, že společnost Hüffermann realizuje objednávku s vědomím odchylných ustanovení smluvního partnera, pokud je společnost Hüffermann písemně nepotvrdila.
Společnost Hüffermann si vyhrazuje právo na změny konstrukce a formy v průběhu dodací lhůty. Údaje v popisech týkající se výkonu, hmotnosti, provozních nákladů, rychlosti atd. je třeba považovat za přibližné. Hmotnost v nenaloženém stavu uvedená v nabídkách, potvrzení objednávky nebo v jiných dokumentech se může lišit až o +/- 5 % s ohledem na výrobní tolerance.

III. Cena
Uvedené ceny jsou čisté ceny v EURECH bez DPH, slev, dopravy, balení, převodu, poštovného, cla, poplatků a jiných veřejných poplatků a poplatků za zákonné a havarijní pojištění. Zvýšení ceny v důsledku zvýšení výrobních nákladů bude fakturováno.
Pokud se ceníkové ceny položek dodávky, pro které má společnost Hüffermann ceníkové ceny, mezi uzavřením smlouvy a dodáním zvýšily a dodávka se má uskutečnit později než čtyři měsíce po uzavření smlouvy, je společnost Hüffermann oprávněna zvýšit cenu sjednanou při uzavření smlouvy o částku, o kterou se ceníkové ceny zvýšily mezi uzavřením smlouvy a dodáním. V případě ostatních položek dodávky, zejména výrobků vyrobených na zakázku, platí cena sjednaná v potvrzení objednávky s tím, že společnost Hüffermann je oprávněna fakturovat ke sjednané ceně i zvýšení nákladů v období mezi uzavřením smlouvy a dodáním.
Pokud společnost Hüffermann nezasílá zboží sama, musí zahraniční smluvní partneři, sami předložit doklad o vývozu potřebný pro osvobození od DPH a zaslat jej společnosti Hüffermann. Pokud není předložen doklad o vývozu, je daň z přidané hodnoty odvedena společnosti Hüffermann, stejně jako v případě tuzemských smluvních partnerů.
V případě převzetí ojetých vozidel na protiúčet je v případě snížení hodnoty nebo poškození ojetého vozidla v době mezi uzavřením smlouvy a převzetím rozhodující hodnota stanovená v den převzetí.
Veškeré vedlejší náklady smlouvy, jako jsou náklady na financování, náklady na zajištění pohledávky z kupní ceny, poplatky, úroky a podobně, nese smluvní partner.

IV. Platební podmínky
Pohledávky společnosti Hüffermann jsou splatné ihned po vystavení faktury a musí být uhrazeny nejpozději do 14 kalendářních dnů po obdržení faktury, pokud nebyly písemně dohodnuty jiné platební podmínky. Všechny platby se provádějí bez poplatků a bez srážek. V případě prodlení s platbou je společnost Hüffermann oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši zákonné úrokové sazby z prodlení platné v daném okamžiku, která je v současné době o 9 % vyšší než základní úroková sazba. V případě prodlení s převzetím delším než 14 kalendářních dnů po oznámení o dokončení předmětu dodávky vystaví společnost Hüffermann fakturu za vzniklé náklady a výdaje.
Společnost Hüffermann může bez udání důvodu odmítnout platby nabízené ve formě šeků nebo směnek. Šeky a směnky se přijímají pouze na základě zvláštní dohody a pouze jako záloha, nikoli jako náhrada plnění. Převod prostřednictvím indosamentu a prolongace se nepovažuje za plnění. Za včasné předložení, protest, oznámení a vrácení těchto platebních prostředků se nepřebírá žádná odpovědnost.
Pokud je se společností Hüffermann dohodnuta částečná úhrada a smluvní partner (i) je v prodlení s úhradou splátky a neuhradí dlužnou částku ani přes čtrnáctidenní odklad nebo (ii) je v prodlení s úhradou splátek v celkové výši alespoň 5 % celkové ceny po dobu delší než osm dní, je společnost Hüffermann rovněž oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy a zrušit smlouvu.
Smluvní strana je oprávněna uplatnit zadržovací právo a započtení proti pohledávkám pouze tehdy, pokud jsou protinároky nesporné nebo byly právoplatně zjištěny.
Platby s účinkem umoření dluhu se provádějí pouze společnosti Hüffermann nebo zástupcům výslovně pověřeným společností Hüffermann k inkasu plateb.
Smluvní partner souhlasí s tím, že veškeré platby, které provede, budou nejprve započteny na úroky a další vedlejší poplatky, poté na náklady na opravy a reklamace náhradních dílů a teprve nakonec na kupní cenu.
Několik smluvních stran odpovídá společně a nerozdílně.

V. Zadržovací právo
Bez ohledu na další právní předpisy nebo jiné dohody má společnost Hüffermann zadržovací právo ke všem věcem, které mají být dodány smluvnímu partnerovi nebo které již byly smluvnímu partnerovi předány a jsou stále ve vlastnictví nebo držení společnosti Hüffermann nebo byly na společnost Hüffermann převedeny, a to až do uspokojení všech pohledávek vůči smluvnímu partnerovi vyplývajících ze stávajícího obchodního vztahu.

VI. Výhrada vlastnictví
Bez ohledu na platební povinnost při převzetí zůstávají všechny předměty koupě ve vlastnictví společnosti Hüffermann, dokud nejsou plně uhrazeny všechny závazky smluvního partnera vyplývající ze smlouvy. Výhrada vlastnického práva zůstává v platnosti i pro všechny nároky vzniklé v souvislosti s předmětem koupě, zejména nároky z oprav, dodávky náhradních dílů, příslušenství a provozních látek, náklady na soudní řízení a exekuci, náklady na doručení a pojištění.
Společnost Hüffermann je oprávněna zadržet doklady k vozidlu, např. oznámení o individuálním schválení nebo osvědčení o registraci část II, až do úplného pokrytí všech závazků smluvního partnera vyplývajících ze smlouvy, pokud bylo vydáno pro daný předmět dodávky. Pokud má mít k vozidlu přístup třetí osoba, musí smluvní strana neprodleně informovat společnost Hüffermann doporučeným dopisem. Až do uplynutí výhrady vlastnického práva není smluvní partner bez písemného souhlasu společnosti Hüffermann oprávněn předmět koupě převést na třetí osoby, prodat nebo jej zatížit. Smluvní partner musí společnosti Hüffermann neprodleně oznámit změnu bydliště nebo místa pobytu a obstavení předmětu koupě. Vzniknou-li pohledávky smluvní strany vůči třetím osobám v důsledku jednání smluvní strany v rozporu se smlouvou, například v důsledku nakládání s majetkem společnosti Hüffermann, přecházejí tyto pohledávky v tomto okamžiku na společnost Hüffermann.
Po dobu trvání výhrady vlastnického práva je předmět koupě na žádost společnosti Hüffermann pojištěn na plnou hodnotu proti všem rizikům, včetně požáru, a pojistné smlouvy musí být sjednány ve prospěch společnosti Hüffermann, takže platby z pojištění vyžadují souhlas společnosti Hüffermann.
Smluvní partner je povinen po dobu výhrady vlastnictví udržovat předmět koupě v řádném stavu a nechat provádět případné opravy – kromě havarijních – v opravárenských dílnách společnosti Hüffermann nebo ve schváleném servisu společnosti Hüffermann.
Pokud je předmět koupě se souhlasem společnosti Hüffermann před zaplacením dále prodán, smluvní strana tímto postupuje společnosti Hüffermann svá práva vyplývající z tohoto prodeje (pohledávky z kupní ceny, výhrada vlastnictví atd.) vůči třetí straně – dlužníkovi. O tomto postoupení musí být informován jak dlužník jako třetí strana, tak i společnost Hüffermann.
V případě nesplnění smluvních povinností ze strany smluvního partnera je společnost Hüffermann oprávněna požadovat vrácení předmětu dodávky a jeho vyzvednutí poté, co společnost Hüffermann stanovila smluvnímu partnerovi přiměřenou lhůtu ke splnění. Smluvní partner zmocňuje společnost Hüffermann zejména k odebrání předmětu dodávky a bere na vědomí, že odebrání nepředstavuje odstoupení od smlouvy, ale pouze zajištění předmětu dodávky, pokud společnost Hüffermann neprohlásí jinak. Smluvní strana nemá vůči společnosti Hüffermann žádné nároky vyplývající z takového odebrání.
V případě odebrání předmětu dodávky smluvní partner souhlasí s tím, že aktuální tržní hodnotu vozidla určí soudní znalec z oboru motorových vozidel, kterého určí společnost Hüffermann. Pokud bude nutné předmět dodávky zpeněžit, bude výtěžek z prodeje snížený o případné náklady, jako jsou provize, poplatky za ocenění, opravy atd., připsán na neuhrazené pohledávky společnosti Hüffermann. Smluvní partner se tímto výslovně vzdává jakéhokoli dalšího zpeněžení zabaveného předmětu dodávky a jakýchkoli dalších nároků.

VII. Dodání
Dodací lhůty, pokud nejsou výslovně sjednány jako pevné, jsou nezávazné. V případě překročení pevně sjednaných dodacích lhůt o více než tři měsíce v případě speciálních konstrukcí, jinak o 14 kalendářních dnů, může smluvní partner odstoupit od smlouvy v souladu s obecnými zákonnými ustanoveními, a to po uplynutí 14denní dodatečné lhůty poskytnuté společností Hüffermann, pokud předmět dodávky nebyl do uplynutí této lhůty nahlášen jako připravený k expedici. Veškeré další nároky se řídí oddílem XII. Stanovená dohodnutá dodací lhůta začíná běžet až po nabytí účinnosti smlouvy a dosažení úplné dohody o druhu plnění a za předpokladu, že jsou včas dodrženy dohodnuté platební podmínky v souladu s těmito všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami. Pokud smluvní partner před dodáním požaduje v jakémkoli ohledu jiné provedení předmětu dodávky, stává se dohodnutý termín dodání neplatným.
Společnost Hüffermann neodpovídá za jakékoliv případy vyšší moci, včetně přerušení provozu, stávek, výluk, úplného nebo částečného zastavení závodů společnosti Hüffermann (včetně přidružených společností), bez ohledu na důvod, za výskyt takových událostí v závodech dodavatelů společnosti Hüffermann, za válku, občanské nepokoje a úřední opatření. Veškeré dohodnuté termíny a lhůty budou po dobu trvání vyšší moci pozastaveny; toto se nepovažuje za porušení smlouvy. Společnost Hüffermann si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat zálohu, pokud po potvrzení objednávky a před dodáním zboží vyjdou najevo okolnosti v hospodářské situaci smluvního partnera, v jejichž důsledku se pohledávka již nejeví jako dostatečně zajištěná.

VIII. Přechod rizika
Riziko úplného nebo částečného zničení, jakož i znehodnocení, ztráty, poškození, ztráty nebo zabavení přechází na smluvní stranu:
a) v případě dodávek ze závodu: vydáním oznámení o připravenosti k odeslání
b) v případě odeslání předmětu dodávky při opuštění závodu dodavatele, bez ohledu na to, kdo přepravu provádí
c) s předáním předmětu dodávky smluvnímu partnerovi nebo jím určené nebo zplnomocněné třetí osobě.

IX. Předání
Smluvní partner nebo jím pověřená třetí osoba může předmět dodávky zkontrolovat na dohodnutém místě převzetí do osmi dnů od oznámení o dokončení. U zakázek na servis a opravy se přejímka uskuteční bezprostředně po dokončení prací a po oznámení o dokončení ze strany společnosti Hüffermann. Právo na kontrolu je mlčky zrušeno, pokud není kontrola provedena ve stanovené lhůtě nebo pokud je podána objednávka přepravy. Předmět dodávky se pak považuje za převzatý a řádně dodaný okamžikem jeho předání smluvnímu partnerovi nebo oprávněné třetí straně. Smluvní partner je povinen předmět dodávky okamžitě a úplně zkontrolovat. Závady přitom zjištěné je třeba neprodleně, nejpozději do 8 dnů, písemně oznámit. Pokud smluvní partner tuto povinnost nesplní, nesplní ji včas nebo ji nesplní v plném rozsahu, je vyloučen jakýkoli nárok na záruku, náhradu škody nebo další nároky z těchto vad, ledaže by vada nebyla při kontrole rozpoznatelná. Smluvní partner je rovněž povinen neprodleně písemně informovat společnost Hüffermann o všech později vzniklých závadách.
V případě zpoždění převzetí o více než 14 kalendářních dnů od oznámení o dokončení nového vozidla bude společnost Hüffermann jako náhradu vzniklých nákladů účtovat od 15. kalendářního dne 7,00 EUR denně.
V případě neplnění smlouvy ze strany smluvního partnera, zejména nezaplacení kupní ceny nebo nepřevzetí vozidla, může společnost Hüffermann odstoupit od smlouvy stanovením 14denní odkladné lhůty nebo požadovat náhradu za neplnění, včetně ušlého zisku, nebo požadovat storno poplatek ve výši 15 % sjednané kupní ceny. Kromě toho je smluvní partner povinen nahradit ušlou provizi příslušného zástupce společnosti Hüffermann; společnost Hüffermann může tuto provizi od smluvního partnera požadovat svým jménem na účet zástupce a v případě potřeby ji vymáhat soudně.
Společnost Hüffermann může vzít zpět náhradní díly, pokud je společnosti Hüffermann sdělen důvod požadovaného vrácení do 14 dnů od jejich dodání. Než může smluvní partner vrátit náhradní díly, musí společnost Hüffermann výslovně souhlasit s jejich přijetím. Společnost Hüffermann si vyhrazuje právo snížit dobropis o 10 % z účtované hrubé ceny jako kompenzaci administrativních nákladů. Díly, které byly vyrobeny jako speciální verze na žádost smluvního partnera, nebudou přijaty zpět.

X. Povinnosti smluvního partnera
Smluvní partner je povinen provést první servisní prohlídku nejpozději po 6 týdnech nebo po ujetí 1000 až max. 5000 km od data převzetí vozidla. Tuto první údržbu smí provádět pouze autorizovaný odborný personál. Vlastník vozidla je rovněž oprávněn sám provést první servisní prohlídku i zápis do servisní knížky, pokud má k dispozici vhodnou dílnu a prokazatelně kvalifikovaný personál. Kontrolní a údržbové body pro první servis jsou uvedeny v servisní knížce, a proto jsou přístupné i prvnímu kupujícímu resp. majiteli vozidla. Po první servisní prohlídce jsou vyžadovány roční servisní prohlídky. Roční servisní interval je 12 měsíců nebo 100 000 km od převzetí vozidla. Roční servis smí provádět pouze autorizovaný servis Hüffermann nebo jiný kvalifikovaný servis.
Všechny opotřebitelné díly musí být servisovány a také vyměňovány samostatně a podle jejich stavu. Smí se používat pouze originální náhradní díly Hüffermann. Jakékoli použití náhradních dílů, které nepocházejí od původních výrobců (OE), a z toho vyplývající následné škody budou považovány za neodbornou opravu a výměna i následné opravy budou náklady smluvního partnera. Smluvní partner dále musí
•    dodržovat údaje uvedené v provozních návodech, servisních knížkách a dalších oznámeních společnosti Hüffermann týkajících se výrobků a
•    správně používat vozidlo a provozovat jej v souladu s jeho určením.
Smluvní partner nesmí zejména:
•    překračovat přípustnou celkovou hmotnost nebo přípustné zatížení náprav;
•    během prvních 2 měsíců čistit vozidlo parním nebo vysokotlakým čističem;
•    upravovat vozidlo bez písemného souhlasu společnosti Hüffermann;
•    bez písemného souhlasu společnosti Hüffermann přepravovat agresivní média (např. kyseliny, louhy atd.).
Společnost Hüffermann upozorňuje smluvního partnera a vlastníka vozidla na skutečnost, že porušení smluvních povinností, zejména výše uvedených povinností, může omezit záruční nároky v rámci spoluzavinění nebo je – v případě dodatečně přiznaných záručních nároků – vyloučit (viz bod XI.).

XI. Záruka
Společnost Hüffermann poskytuje pouze prvnímu kupujícímu záruku, že přívěsy, nástavby a speciální vozidla Hüffermann jsou podle aktuálního stavu techniky bez vad materiálu a zpracování po dobu 1 roku. Po uplynutí 1 roku od předání vozidla se veškeré nároky ze záruky v každém případě promlčují. Společnost Hüffermann poskytne smluvnímu partnerovi dodatečnou záruku na vady, které se vyskytnou a budou nahlášeny v průběhu dalšího roku, a to za následujících podmínek: (i) nebyl překročen maximální počet ujetých kilometrů 250 000 km a
(ii) smluvní partner splnil své smluvní povinnosti, zejména v souladu s článkem X.
Důkazní břemeno ohledně splnění výše uvedených předpokladů nese smluvní partner.
Pokud první kupující zakoupil další záruční balíčky, tj. balíčky přesahující toto období, platí podmínky stanovené ve smlouvě.
Záruční reklamace musí být společnosti Hüffermann oznámeny nebo uplatněny do 8 dnů od zjištění závady, pokud lze prokázat vady konstrukčního materiálu nebo výrobní vady a nedošlo k přirozenému opotřebení. Závady, které nelze v této lhůtě zjistit ani po pečlivé prohlídce, musí být společnosti Hüffermann písemně oznámeny ihned po jejich zjištění.
Při uplatnění záručních nároků je nutné předložit servisní knížku Hüffermann. Záruka bude splněna podle uvážení společnosti Hüffermann buď opravou zaslaných dílů se zaplacením poštovného a přepravného, nebo jejich výměnou. Společnost Hüffermann nese nebo uhradí náklady nutné pro účely kontroly a následného provedení, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál, případně náklady na odstranění a instalaci v souladu se zákonnými předpisy, pokud se závada skutečně vyskytne. V opačném případě může společnost Hüffermann požadovat po smluvním partnerovi náhradu nákladů, které jí vznikly v důsledku neoprávněného požadavku na odstranění vady (zejména náklady na prohlídku a dopravu), ledaže by nedostatek nebyl pro smluvního partnera rozpoznatelný. Společnost Hüffermann neodpovídá za díly, které sama nevyrábí, ale je připravena postoupit smluvnímu partnerovi nároky, které má vůči výrobci z důvodu vady. V případě rozbití skla se náhrada neposkytuje.
Pokud jde o technologii nátěru, záruka se vztahuje na části vozidla, u nichž je poškození laku způsobeno vadami materiálu nebo výroby. Záruka zaniká, pokud první kupující nedodrží smluvní povinnosti (viz mj. bod X), zejména návody k obsluze a údržbě společnosti Hüffermann (viz v tomto ohledu provozní návody, doplňková dokumentace, servisní knížka), provede změny na zboží, vymění díly nebo použije spotřební materiál, který neodpovídá původním specifikacím, a v důsledku toho je odstranění závad nemožné nebo nepřiměřeně obtížné.
V případě neplnění, tj. nemožnosti, nepřiměřenosti, odmítnutí nebo nepřiměřeného prodlení následného plnění, může smluvní partner od smlouvy odstoupit nebo přiměřeně snížit kupní cenu. V případě nepodstatné vady však právo na odstoupení od smlouvy neexistuje. Nároky na náhradu škody vůči společnosti Hüffermann z důvodu přímých nebo nepřímých škod existují pouze v souladu s bodem XII, a to i v případě vad, a jinak jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a poškození způsobené nedbalostí, nesprávným zacházením nebo nehodami.
Záruční nároky na ojetá vozidla jsou vyloučeny v plném rozsahu. Společnost Hüffermann ani autorizované servisy neposkytují  žádnou záruku na opravy.
V případě dalšího prodeje třetím osobám v záruční době existují veškeré záruční závazky vůči třetím osobám pouze v případě, že smluvní partner účinně postoupil své záruční nároky třetím osobám v souladu s bodem XV a předmět dodávky se nepovažuje za ojeté vozidlo.
V případě expedice ze závodu na žádost smluvního partnera na jeho vlastní riziko nepřebírá společnost Hüffermann žádnou odpovědnost za dodržení expedičních pokynů k vydaných společnosti Hüffermann.
Společnost Hüffermann nepřebírá žádnou odpovědnost za zkázu, ztrátu nebo poškození všech věcí patřících klientovi v důsledku požáru, vody, vloupání, krádeže, plundrování nebo příčin, za které společnost Hüffermann neodpovídá.

XII. Ručení
Společnost Hüffermann máv rámci působnosti zákona o odpovědnosti za škodu neomezenou odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku v případě podvodného zatajení vady, z výslovného převzetí záruky za jakost nebo v případě újmy na životě, zdraví a těle. Ve všech ostatních ohledech je odpovědnost společnosti Hüffermann omezena na hrubou nedbalost a úmysl ze strany jejích zákonných zástupců nebo vedoucích zaměstnanců. Důkazní břemeno ohledně existence hrubé nedbalosti nese smluvní partner. Odpovědnost za prostou nedbalost je vyloučena, ledaže by se tato nedbalost týkala zásadních povinností, např. takových povinností, jejichž splnění je nezbytné pro dosažení účelu smlouvy. Odpovědnost za porušení základních povinností je omezena na náhradu obvykle předvídatelné škody, která však v žádném případě nesmí přesáhnout 100 % hodnoty dodávky.
Náhrada následných škod a škod na majetku, nedosažených úspor, ušlých úroků a škod z nároků třetích stran vůči smluvnímu partnerovi, jakož i nepřímých škod je vyloučena.
V případě zpoždění dodávky ze strany společnosti Hüffermann, ať už z jakéhokoli důvodu, se za každý ukončený kalendářní týden zpoždění účtuje paušální náhrada škody ve výši 0,5 % hodnoty dodávky, maximálně však celkem 5 % hodnoty dodávky. Společnost Hüffermann si vyhrazuje právo prokázat, že smluvnímu partnerovi nevznikla žádná škoda nebo jen podstatně nižší škoda, než je výše uvedená paušální částka. Předmět koupě poskytuje pouze takovou jistotu, kterou lze očekávat na základě schvalovacích předpisů, návodů k obsluze, předpisů dodavatelského závodu o zacházení s předmětem dodávky (provozní návod) – zejména s ohledem na předepsané kontroly – a dalších vydaných pokynů.
Výslovně se uvádí, že údaje v popisech týkající se výkonu, hmotnosti, provozních nákladů, rychlosti atd. je třeba považovat za přibližné hodnoty a nejsou závazné.
Za účelem posouzení případných nároků na náhradu škody nebo záručních nároků je společnost Hüffermann nebo jí pověřený partner oprávněn získat údaje nezbytné pro posouzení těchto nároků (např. čtením z elektronických záznamových zařízení). Smluvní partner se na oplátku zavazuje strpět veškerá vyšetřovací opatření.

XIII. Ochrana dat
Pro důvěrnost předávaných údajů platí stejné zásady jako pro ostatní obchodní transakce smluvních partnerů. Společnost Hüffermann zavázala své zaměstnance k zachování mlčenlivosti v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy. Smluvní partner souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje, které se ho týkají a které společnost Hüffermann shromažďuje v rámci smluvního vztahu, budou zpracovávány (pomocí automatizace), předávány a uchovávány. Účelem zpracování a předávání údajů je zpracování objednávek. Údaje smí být použity pouze pro účely smlouvy. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu i po jeho skončení, například pro zákonnou dobu uchovávání, uplatnění nároků nebo obranu proti nárokům. Dodržují se zásady správného zpracování a uchovávání údajů. S údaji, na které se vztahují zákony o ochraně údajů, se zachází odpovídajícím způsobem.
Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů a zákonnými ustanoveními. Společnost Hüffermann jako odpovědný subjekt poskytuje smluvnímu partnerovi zejména právo na informace, opravu, výmaz nebo námitku týkající se použití osobních údajů. Další informace o právu na ochranu osobních údajů a právech subjektů údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hüffermann, které jsou k dispozici na jejích internetových stránkách www.hueffermann.de. Společnost Hüffermann nenese žádnou odpovědnost za zásady nebo opatření na ochranu údajů třetích stran, na jejichž webové stránky nebo funkce lze přistupovat prostřednictvím odkazů z vašich webových stránek nebo aplikací.

XIV. Ochrana majetku a duševního vlastnictví
Společnost Hüffermann si vyhrazuje vlastnická a autorská práva ke všem nabídkám a odhadům nákladů předloženým společností Hüffermann, k vyobrazením, plánům, výkresům, normám, schématům, grafikám, fotografiím, výpočtům, prospektům, katalogům, modelům, nástrojům a dalším poskytnutým dokumentům a pomůckám, jakož i k ochranné známce – ať už na datových nosičích, v tištěné podobě nebo jako materiál pro přípravu tisku nebo tisk – které byly poskytnuty smluvnímu partnerovi. Tyto položky nesmí být zpřístupněny ani známy třetím osobám, a to ani po obsahové, ani po věcné stránce, ani nesmějí být použity nebo reprodukovány samotným smluvním partnerem nebo třetími osobami bez výslovného souhlasu společnosti Hüffermann. Na žádost společnosti Hüffermann musí být tyto předměty v plném rozsahu vráceny společnosti Hüffermann a případně pořízené kopie musí být zničeny, pokud je smluvní partner již nepotřebuje v rámci běžného obchodního styku nebo pokud jednání nevedou k uzavření smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení
Nároky vyplývající ze smlouvy lze postoupit pouze se souhlasem příslušné druhé strany. Z toho jsou vyloučena postoupení (i) společností Hüffermann společnosti Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Rakousko, a společnostem s ní spojeným, (ii) v rámci faktoringových smluv a (iii) finančními nebo leasingovými partnery, které společnost Hüffermann zprostředkovala smluvnímu partnerovi.
Za soudní příslušnost pro všechny spory mezi smluvními stranami se považuje soud Spolkové republiky Německo s věcnou příslušností v sídle společnosti Hüffermann Transportsysteme GmbH (AG Neuruppin, HRB 85) v závislosti na hodnotě sporu.
Pokud jsou nebo se stanou jednotlivé části těchto všeobecných prodejních a dodacích podmínek neplatnými nebo neúčinnými, nemá to vliv na ostatní ustanovení. Dotčená ustanovení se výkladem nahradí takovými předpisy, které nejlépe splňují původně zamýšlený účel. Právní platnost, výklad a plnění všeobecných obchodních podmínek, jakož i veškeré právní vztahy mezi společností Hüffermann a příslušným smluvním partnerem, zejména spory vyplývající ze smluv, podléhají hmotnému a formálně výlučnému německému právu; to zejména s vyloučením mezinárodních referenčních nebo kolizních norem a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Jako smluvní jazyk je dohodnuta němčina.