A Hüffermann Transportsysteme GmbH általános értékesítési és szállítási feltételei

A jelen változat kiadása: 2021.01.01.

 

I. Általános rendelkezések
A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek a Hüffermann Transportsysteme GmbH vállalatra (Amtsgericht: Neuruppin, HRB 85), továbbiakban: „Hüffermann”, vonatkozik, és a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amennyiben a Hüffermann közvetlen vagy közvetett szerződő félként lép fel. A megrendelő ettől eltérő vagy kiegészítő üzleti feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat a Hüffermann írásban igazolta. Ezek szintén érvényesek a Hüffermann által üzemeltetett webshopban végzett rendelések esetén.
Ezek az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek kizárólag vállalatoknak és személyeknek szólnak, akik kisiparosi vagy magánvállalkozói szakmai tevékenységüket gyakorolják ("vállalkozó" a német polgári törvénykönyv (BGB) 14. § értelmében). Kifejezetten kizártak  a BGB 13. § szerinti fogyasztóknak szánt értékesítések.


II. Szerződéskötés és a szerződés tartalma
Az interneten, prospektusokban vagy bármilyen reklámanyagban megjelenő kínálatok tájékoztató jellegűek és így nem kötelező érvényűek, amennyiben nem kerül kifejezetten az ajánlati kötöttség meghatározásra. A nyomdahibákért és tévedésekért a Hüffermann nem vállal felelősséget.
A szerződő fél az általa kiadott megrendeléshez kötött ennek a Hüffermann általi elfogadásáig vagy elutasításáig, maximum hat hétig.
A szerződéshez kötöttség a Hüffermann által történő írásos megrendelés-visszaigazolás megküldésének időpontjában, legkésőbb a szállítás tárgyának a szerződő félnek történő kiszállításával jön létre. Az írásos forma megőrzéséhez elegendő a telekommunikációs továbbítás, különösen telefaxon vagy e-mailben, amennyiben az aláírt nyilatkozat másolata már továbbításra került.
A szerződő fél kimondottan elismeri, hogy a szerződés tartalma kizárólag az írásos megrendelés-visszaigazolásból áll össze. Minden megrendelés és megállapodás alapvetően csak akkor jogszerű, ha a Hüffermann azt írásban megerősítette és cégszerűen aláírta, és csak a megadott terjedelemben kötelez/jogosít fel. Szóbeli megrendelések és utólagos módosítások csak a Hüffermann írásos megerősítésével válnak jogszerűvé. Ugyanez érvényes a szállítási tárgyak garantált tulajdonságaira is. A hallgatás semmi esetre sem számít beleegyezésnek. Eltérő módosítások vagy speciális feltételek szintén csak írásos és cégszerű igazolással érvényesek, amennyiben ehhez nincsenek tervezve saját különös üzleti feltételek, vagy a kötelező jogalapok nem rendelkeznek másként. A szerződő fél Általános Üzleti Feltételei a jelen üzleti kapcsolatnál, valamint a teljes üzleti kapcsolat során kimondottan kizártak. Ez akkor is érvényes, ha Hüffermann a megrendelést a szerződő fél eltérő rendelkezéseinek ismeretében hajtja végre, kivéve, ha a Hüffermann ezt írásban igazolta.
A Hüffermann a szállítási időtartam alatt fenntartja magának a konstrukciós és formai változtatások jogát. A leírásokban szereplő adatok tekintettel a teljesítményre, súlyokra, üzemelési költségekre, sebességekre stb. megközelítő adatoknak tekintendők. Az ajánlatokban, a megrendelés-visszaigazolásban vagy egyéb dokumentumokban megadott saját tömeget +/- 5%-os gyártási tűréssel kell figyelembe venni.

III. Árak
Az árak gyári nettó árak EURÓBAN megadva, különösen forgalmi adó, kedvezmények, fuvarozás, csomagolás, szállítás, portó, vám, valamint egyéb díjak és állami adók és kaszkó-/felelősségi biztosítási díjak nélkül. Az árak az önköltség emelkedésének megfelelő mértékben kerülnek kiszámlázásra.
Amennyiben a szállítási tárgyra a Hüffermann listaárai vonatkoznak, és a szerződéskötés és szállítás időpontja között a listaárak emelkedtek, és a szállítás a szerződéskötés után több mint négy hónappal történik, a Hüffermann jogosult a szerződéskötéskor megállapodott árat a szerződéskötés és a szállítás időpontja között a listaárak emelkedésének megfelelő összeggel megnövelni. Egyéb áruknál, különösen az egyedi gyártások esetében a megrendelés-visszaigazolásban kikötött ár érvényes azzal, hogy a Hüffermann jogosult a szerződéskötés és a szállítás időpontja között bekövetkezett költség emelkedését a megállapodott árhoz hozzáadva felszámítani.
Amennyiben nm a Hüffermann által az nem kerül kiküldésre, a külföldi szerződő felek saját maguk kell gondoskodjanak a forgalmi adó alóli mentesüléshez szükséges export igazolásról, amelyet a Hüffermann vállalatnak el kell küldeniük. Ha az export igazolást nem mutatják be, akkor a Hüffermann és belföldi szerződő felek részére általános forgalmi adót kell fizessenek.
A használt járművek értékbeszámításakor a használt jármű a szerződéskötés és az átvétel napja közötti értékcsökkenése vagy meghibásodása esetén mérvadó az átvétel napján megállapított érték.
A szerződés minden mellékköltsége, mint a finanszírozási költségek, a vételár-követeléseket garantáló költségek, díjak, kamatok és hasonlók a szerződő felet terhelik.

IV. Fizetési feltételek
A Hüffermann követelései a számla kiállítása után azonnal fizetésre esedékesek, és a számla kézbevétele után legkésőbb 14 naptári napon belül fizetendő, amennyiben más fizetési feltételekben írásban nem állapodtak meg. Minden fizetés ellátási költségek nélkül és levonás nélkül teljesítendő. Fizetési késedelem esetén a Hüffermann jogosult késedelmi kamatot számítani a hatályos törvényes késedelmi kamatláb alapján, jelenleg az alapkamat 9%-a. Ha a szállítási tárgy készre jelentése után az átvétel több mint 14 naptári nappal késik, a Hüffermann számára keletkező költségek és ráfordítások számlázásra kerülnek.
A Hüffermann a csekk vagy váltó formájában felajánlott fizetést indokolás nélkül elutasíthatja. Csekkek és váltók csak különleges megállapodás után és csak fizetésként fogadhatók el, de nem teljesítés helyett. Az átruházás forgatmányozás és hitel-átütemezés által nem számít teljesítésnek. Ennek a fizetőeszköznek az időben történő előbemutatásáért, tiltakozásáért, értesítéséért és visszairányításáért felelősséget nem vállalunk.
Ha a Hüffermann vállalattal részletfizetésben állapodtak meg, és a szerződő fél (i) a részlet fizetésével késik, és tizennégy napos póthatáridő ellenére nem fizeti ki az esedékes összeget vagy (ii) a teljes ár legalább 5%-nak megfelelő teljes összeg részletének fizetésével több mint nyolc napja késik, a Hüffermann jogosult a szerződéstől egyoldalú elállásra vagy felszámolásra.
A visszatartási jog gyakorlása és az ellenkövetelések levonására a szerződő fél csak akkor jogosult, ha az ellenkövetelések kétségtelenek vagy jogerősek.
Mentesítő hozzájárulásos fizetések csak a Hüffermann vagy a Hüffermann által inkasszóra felhatalmazott képviselő számára folyósíthatók.
A szerződő fél hozzájárul, hogy minden, általa teljesített fizetés először a kamatok és egyéb mellékköltségek kiegyenlítésére, majd a javítási költségek és pótalkatrész költségek fedezésére, és végső soron a vételár-követelés kiegyenlítésére kerüljön felszámításra.
Több szerződő fél egyetemelegesen felel.

V. Visszatartási jog
A jogszabályok sérelme nélkül vagy egyéb megállapodások hiányában a Hüffermann jogosult a fennálló üzleti kapcsolatból a szerződő féllel szembeni összes követelésének kielégítéséig saját teljesítését visszatartani minden, a szerződő fél részére szállítandó vagy már kézbesített tárgyra, és amely még a Hüffermann tulajdonában vagy birtokában van, ill. amely tulajdonjogát a Hüffermann vállalatra átruházta.

VI. A tulajdonjog fenntartása
A fizetési kötelezettség sérelme nélkül az adásvétel összes tárgya a szerződő félnek minden szerződéses kötelezettségének teljes kiegyenlítéséig a Hüffermann tulajdona marad. A tulajdonjog fenntartása vonatkozik minden olyan követelésre is, amely az adásvétel tárgyával összefüggésben áll, azaz a javításhoz, pótalkatrész-, tartozék- és üzemanyag-szállításokhoz, per- és végrehajtási költségekhez, beállítási és biztosítási költségekhez kapcsolódó követelésekre.
A Hüffermann jogosult a szerződő fél minden szerződéses kötelezettségeinek teljes kiegyenlítéséig magánál tartani a járműpapírokat, például az egyedi jóváhagyási igazolást vagy a forgalmi engedély II. részét, amennyiben ezeket a szállítási tárgyhoz kiállították. Ha harmadik fél hozzáfér a járműhöz, a szerződő félnek ajánlott levélben azonnal értesítenie kell a Hüffermann vállalatot. A szerződő fél a tulajdonjog fenntartásának megszűnéséig nem jogosult az adásvétel tárgyát harmadik félnek átadni, értékesíteni vagy terhelni a Hüffermann írásos hozzájárulása nélkül. A szerződő félnek a lakóhely vagy telephely megváltoztatását és az adásvétel tárgyának lefoglalását a Hüffermann vállalattal haladéktalanul közölnie kell. Ha a szerződő fél szerződésnek ellentmondó cselekedetei miatt, mint pl. a Hüffermann tulajdona feletti rendelkezés, a szerződő félnek harmadik féllel szembeni jogai adódnak, akkor ezeket a jogokat már most átruházza a Hüffermann vállalatra.
A tulajdonjog fenntartásának ideje alatt a szerződő félnek a Hüffermann kérésére az adásvétel tárgyát teljes értékben minden kockázatra, ideértve tüzet, biztosítania kell, és a biztosítási kötvényt a Hüffermann részére le kell kötnie oly módon, hogy a biztosító kifizetéseihez a Hüffermann hozzájárulására legyen szükség.
A szerződő fél köteles az adásvétel tárgyát megfelelő állapotban tartani a tulajdonjog fenntartásának ideje alatt, és a szükséges javításokat, a vészhelyzetek kivételével, a Hüffermann javítóműhelyeiben vagy a Hüffermann által elfogadott szervizműhelyekben kijavíttatni.
Ha az adásvétel tárgyát a kifizetés előtt a Hüffermann hozzájárulásával továbbértékesítik, akkor a szerződő fél az ebből az eladásból eredő, harmadik adóssal szembeni jogait (vételár-követelések, tulajdonjog fenntartása stb.) a Hüffermann vállalatra ruházza át. Erről az átruházásról mind a harmadik adóst, mind a Hüffermann vállalatot értesíteni kell.
Ha a szerződő fél nem teljesíti a szerződéses kötelezettségeit, a Hüffermann jogosult a szállítási tárgyat visszakérni és elszállítani, miután a Hüffermann a szerződő félnek a teljesítéshez elegendő határidőt adott. A szerződő fél feljogosítja a Hüffermann vállalatot különösen a szállítási tárgy elvételére, és elfogadja, hogy az elvétel nem minősül a szerződéstől való elállásnak, hanem csupán a szállítási tárgy lefoglalása, kivéve, ha a Hüffermann ennek ellenkezőjét nyilatkozza. Ilyen elvételből a szerződő fél részére a Hüffermann vállalattal szemben semmi jogai nem származnak.
A szállítási tárgy visszavételekor a szerződő fél elfogadja, hogy a jármű valós értékét a Hüffermann által kiválasztott, törvény előtt felesketett gépjárműi szakértő állapítsa meg. Amennyiben a szállítási tárgy értékesítése szükséges, a kiárusításból származó bevételt a fennálló költségek levonásával, mint pl. jutalékok, becsülési díjak, javítások stb. a Hüffermann fennálló követeléseire kell jóváírni. A szerződő fél ezzel kifejezetten emond a visszavett szállítási tárgy más értékesítéséről és további jogairól.

VII. Szállítás
A szállítási határidők – amennyiben nem kerültek kifejezetten fix határidőként kikötésre – tájékoztató jelleggel kerülnek megadásra. Ha a fix szállítási határidőket egyedi gyártásnál három hónappal, különben 14 naptári nappal túllépték, akkor a szerződő fél az általános törvényes rendelkezések értelmében, azaz a Hüffermann által kitűzött 14 napos póthatáridő lejárta után, elállhat a szerződéstől, amennyiben a szállítás tárgyát a határidő lejártáig nem jelentették küldésre késznek. További igények a XII. pont szerint. A fix szállítási határidő a szerződés hatálybalépésével és a kivitelezési módjáról szóló teljes körű megállapodással és a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételekben megállapodott fizetési feltételek pontos betartásának feltétele mellett kezdődik. Ha a kiszállítás előtt a szerződő fél bármelyik pontban a szállítási tárgy eltérő kivitelét igényli, akkor a megállapodott szállítási időpont esedékes.
A vis maior minden esetén, így üzemzavarok, sztrájkok, kizárások a Hüffermann (beleértve annak vállalatait) gyártóüzemeinek teljes vagy részleges leállása esetén, függetlenül azok okától, illetve ilyen események bekövetkezésekor a Hüffermann szállítóinak gyártóüzemében, háború, zavargások és hatósági intézkedések esetén a Hüffermann felelősséget nem vállal. A megállapodott időpontok és határidők a vis maior állapot fennállása alatt felfüggesztésre kerülnek, ez nem számít szerződésszegésnek. A Hüffermann fenntartja a szerződéstől való elállás jogát vagy előzetes fizetés igénylését, ha a megrendelés-visszaigazolás után és a szállítás előtt a szerződő fél gazdasági viszonyai tudomására jutnak, aminek következtében a követelés nem megfelelően biztosítottnak tűnik.

VIII. A kárveszély átszállása
A kárveszély, ideértve a teljes vagy részleges megsemmisülés, valamint a meghibásodás, elvesztés, sérülés, eltűnés vagy elkobzás veszélyét, az alábbiak szerint száll át a szerződő félre:
a)    a gyártóüzemtől történő szállítások esetén: a szállítás készre jelentésének leadásakor,
b)    a szállítási tárgy szállítóhelyről történő szállítása esetén, függetlenül attól, hogy ki végzi a szállítást,
c)    a szállítás tárgyának a szerződő fél vagy az általa kijelölt vagy meghatalmazott harmadik fél részére történő átadásakor.

IX. Átadás
A szerződő fél vagy az általa meghatalmazott harmadik fél a készre jelentéstől számított nyolc napon belül megvizsgálhatja a szállítási tárgyat az átvételi helyen. A szerviz- és javítási megbízásoknál az átvétel közvetlenül a munkák befejezése után és a Hüffermann általi készre jelentés után történik. A megvizsgálási jogról való hallgatólagos lemondást jelenti, ha a megvizsgálást nem végzi a megadott határidőn belül, vagy szállítási megbízást ad. A szállítás tárgya ekkor a szerződő fél vagy az általa meghatalmazott harmadik fél részére történő kiadással átvettnek és szabályszerűen leszállítottnak tekintendő. A szerződő fél köteles a szállítás tárgyának azonnal és teljes körű megvizsgálására. Ezalatt észlelt hibákat azonnal, de legkésőbb 8 napon belül írásban kell jeleznie. Ha a szerződő fél ezt a kötelezettséget nem teljesíti, ill. nem határidőben vagy nem teljesen teljesíti, akkor a szavatossági igény, kártérítés vagy ilyen hibákra vonatkozó egyéb igények kizártak, kivéve, ha olyan hibáról van szó, amelyet a megvizsgáláskor nem lehetett felismerni. A szerződő fél a később fellépő hibákat szintén haladéktalanul kell írásban közölje a Hüffermann vállalattal.
Ha az új jármű készre jelentése után az átvétel több mint 14 naptári nappal késik, a Hüffermann a 15. naptári naptól kezdve naponta 7,00 EURÓT számít fel kártérítésként a keletkező ráfordításokért.
Ha a szerződő fél nem teljesíti a szerződést, különösen a vételárfizetésre vagy a jármű átvételére vonatkozó kötelezettségét, a Hüffermann 14 napos póthatáridő szabásával a szerződéstől elállhat, vagy kártérítést követelhet a nem teljesítésért, ideértve az elmaradt hasznot, vagy követelhet felmondási díjat a megállapodott vételár 15%-os összegében. Ezen túlmenően a szerződő fél köteles a Hüffermann illetékes ügynökének az elmaradt jutalékát megtéríteni; ezt a jutalékot a Hüffermann a szerződő fél képviselete számára saját nevében követelheti, és adott esetben bíróságon behajthatja.
A Hüffermann a pótalkatrészeket visszaveheti, ha a Hüffermann vállalattal közli a pótalkatrész szállítását követő 14 napon belül a kért visszaadás indokait. Mielőtt a szerződő fél a pótalkatrészeket visszaküldheti, a Hüffermann kimondottan el kell fogadja azok visszavételét. A Hüffermann fenntartja a jogot arra, hogy a jóváírást csökkentse az elszámolt bruttó ár 10%-ával, a kezelési költségek kiegyenlítése céljából. Nem vásárol vissza olyan alkatrészeket, amelyeket a szerződő fél részére egyedi kivitelezésben gyártott.

X. A szerződő fél kötelezettségei
A szerződő fél köteles első szervizt végezni a jármű átvételét követően legkésőbb 6 hét után vagy 1000, de max. 5 000 km után. Ezt az első szervizt csak felhatalmazott szakképzett személyzet végezheti. A jármű üzembentartója is jogosult az első szerviz elvégzésére, valamint ennek a szervizfüzetbe történő bejegyzésére, amennyiben megfelelő műhellyel és bizonyíthatóan képzett szakszemélyzettel rendelkezik. Az első szervizre vonatkozó átvizsgálási és karbantartási pontokat a szervizfüzet tartalmazza, ami a jármű első vevője, ill. a jármű üzembentartója részére is átadásra került. Az első szerviz után éves, szervizben történő átvizsgálás kötelező. Az éves szerviz a jármű átvételét követő 12 hónap vagy 100 000 km. Az éves szervizt csak felhatalmazott Hüffermann szervizpont vagy más képzett szervizpont végezheti.
Minden kopóalkatrészt külön és az állapotuknak megfelelően kell karbantartani és kicserélni is. Csak eredeti Hüffermann pótalkatrészek használata megengedett. A nem az eredeti gyártótól (OE) származó pótalkatrészek bármely alkalmazása és használata, valamint az ebből következő károk szakszerűtlen javításnak minősülnek, és a csere, valamint a következő javítások a szerződő félt terhelik. A szerződő fél további kötelezettségei:
•    a Hüffermann használati utasítások, szervizfüzetek és egyéb termékspecifikus kiadványok előírásainak figyelembevétele, és
•    a jármű szakszerű használata és a felhasználási céljának megfelelő üzemeltetése.
A szerződő fél számára különösen az alábbiak elvégzése nem megengedett:
•    a megengedett összsúly és a megengedett tengelyterhelések túllépése;
•    a jármű az első 2 hónapon belül gőz- vagy nagynyomású mosóval való tisztítása;
•    a jármű módosítása a Hüffermann írásos hozzájárulása nélkül;
•    agresszív közegek (pl. sav, lúg stb.) szállítása a Hüffermann írásos hozzájárulása nélkül.
A Hüffermann tájékoztatja a szerződő felet és a jármű üzembentartóját arról, hogy a szerződési kötelezettségek, különösen az előbb említett kötelezettségek megsértése a saját hibájával összefüggésben lévő szavatossági igényeket korlátozza, vagy kizárja a külön biztosított szavatossági igények esetén (lásd a XI. pontot).

XI. Szavatosság
A Hüffermann csak az első vevő felé vállal szavatosságot, a Hüffermann gyártmányú pótkocsik, felépítmények és egyedi járművek anyagának és kivitelezésének a technika mindenkori állása szerinti hibátlanságáért, és legfeljebb 1 évig. A jármű átadását követő 1 év lejárta után azonban mindennemű szavatossági igény megszűnik. Ezt követő további egy év alatt fellépő és bejelentett hiba esetén a Hüffermann a szerződő fél számára külön szavatosságot biztosít az alábbi feltételek mellett: (i) a maximális 250 000 km menetteljesítmény nem került túllépésre, és
(ii) a szerződő fél teljesítette a szerződési kötelezettségeit, különösen a X. pont szerint.
Az előbb említett feltételek fennállásának bizonyítása a szerződő felet terheli.
Ha az első vevőtől külön, azaz ezen az időtartamon túli szavatossági csomagokat vásároltak meg, akkor erre a szerződésben meghatározott feltételek vonatkoznak.
A szavatossági igényeket a Hüffermann csak akkor veszi figyelembe, ha azokat a hiba felismerését követően legkésőbb 8 napon belül jelentették, ill. érvényesítették, feltéve, hogy a hiba a konstrukcióra, az anyagra vagy gyártásra vezethető vissza, és nem természetes kopásból eredő hiba. A felismerés után a Hüffermann vállalattal haladéktalanul írásban kell közölni azokat a hibákat, amelyeket a gondos átvizsgálás ellenére sem ismertek fel ezen határidőn belül.
A szavatossági igények érvényesítésekor kötelező a Hüffermann szervizfüzet bemutatása.. A szavatosságot a Hüffermann választása szerint a portó- és fuvardíjmentesen beküldött alkatrészek kijavítása vagy azok kicserélése útján teljesítheti. A megvizsgálás és az utólagos teljesítés céljából szükséges ráfordításokat, különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagi költségeket, valamint a kiszerelési és beszerelési költségeket a Hüffermann a jogszabály mértékében viseli, ill. téríti meg, amennyiben a hibák valójában fennállnak. Ellenkező esetben a Hüffermann a szerződő féltől követelheti a nem jogos hibaelhárítás kérése által keletkező költségeket (különösen a megvizsgálási és a szállítási költségeket), kivéve, ha a szerződő fél számára a szabálytalanság nem volt felismerhető. A Hüffermann nem vállal felelősséget a nem általa gyártott alkatrészekre, de az alkatrész gyártójával szemben a hiba miatt őt megillető igényeket átruházza a szerződő félre. Üvegtörés esetén csere nem biztosítható.
A szavatosság a fényezést illetően csak abban az esetben terjed ki a járműkomponensekre, ha a fényezéssel kapcsolatos hibák anyaghibára vagy gyártási hibára vezethetők vissza. A szavatosság megszűnik, ha az első vevő a szerződéses kötelezettségeit (lásd a X. pontot), különösen a Hüffermann üzemelési és karbantartási utasításait (vö. használati utasításokkal, kiegészítő dokumentációkkal, szervizfüzettel) nem követi, az árun módosításokat végez, alkatrészeket kicserél, vagy olyan fogyóeszközöket használ, amelyek nem felelnek meg az eredeti specifikációnak, és ezáltal megvalósíthatatlanul vagy észszerűtlenül megnehezíti a hiba elhárítását.
A meghiúsulás esetén, azaz az utólagos teljesítés lehetetlensége, el nem várhatósága, megtagadása vagy nem megfelelő késleltetése esetén, a szerződő fél elállhat a szerződéstől, vagy megfelelően csökkentheti a vételárat. Elhanyagolható hiba esetén az elállás joga nem áll fenn. Kártérítési igények a Hüffermann vállalattal szemben közvetett vagy közvetlen kár miatt hibák esetén is csak a XII. pont alapján érvényesíthetők, különben kizártak. A szavatosság alól kizárt a természetes kopás és meghibásodás, amely gondatlanságra, szakszerűtlen kezelésre vagy balesetekre vezethető vissza.
Használt járművek esetén a szavatossági igények teljesen kizártak. A Hüffermann vállalat vagy a felhatalmazott szervizműhelyek nem biztosítanak garanciát a javításokra.
Amennyiben a szerződés tárgyát a szavatossági határidő alatt harmadik félnek továbbértékesítik, akkor minden szavatossági kötelezettség harmadik féllel szemben csak akkor áll fenn, amennyiben a szerződő fél szavatossági igényeit a XV. pont szerint harmadik félre hatékonyan átruházta, és a szállítási tárgy nem tekinthető használt járműnek.
Ha a szerződő fél saját kockázatára szeretné végezni a szállítást a gyári üzemtől, a Hüffermann nem vállal felelősséget a Hüffermann által megadott szállítási előírások betartásáért.
A Hüffermann nem vállal semmilyen felelősséget a megrendelőhöz tartozó tárgyak romlásáért, elvesztéséért vagy megsérüléséért tűz, víz, betörés, lopás, fosztogatás vagy egyéb okokból, amelyekért a Hüffermann nem felelős.

XII. Termékfelelősség
A Hüffermann korlátlanul felel a termékfelelősségi törvény alkalmazási területén belül, a hiba rosszhiszemű elhallgatásakor, kizárólag a termékek állapotára vonatkozó garanciavállalás esetén vagy az életet, testi épséget és egészséget veszélyeztető kár esetén. Egyébként a Hüffermann felelőssége a törvényes képviselőinek vagy vezető alkalmazottainak felróható jelentős mértékű gondatlanságára vagy szándékos hanyagságára korlátozódik. A jelentős hiba fennállásakor a bizonyítás terhe a szerződő félre hárul. Az egyszerű gondatlanságért vállalt felelősség kizárt, kivéve, ha ez a gondatlanság kardinális kötelezettségekre vonatkozik, pl. olyan kötelezettségekre, amelyek betartása nagyon fontos a szerződés céljának elérésében. A kardinális kötelezettségek megsértéséért vállalt minden felelősség a tipikusan előrelátható károk helyettesítésére korlátozódik, de semmi esetre sem léphető túl a szállított áru értékének 100%-os összege.
A következményes károk és vagyoni károk, nem elért megtakarítások, kamatveszteségek és harmadik fél igényeiből származó károk szerződő féllel szembeni helyettesítése, valamint közvetett károk kizártak.
A Hüffermann bármilyen okból történő késedelmes szállítása esetén a kártérítési átalány a késedelem minden teljes naptári hetére a szállított áru értékének 0,5%-a, összesen azonban a szállított áru értékének legfeljebb 5%-a. A Hüffermann fenntartja a jogot annak bizonyítására, hogy a szerződő fél egyáltalán nem szenvedett kárt, vagy hogy az előbbiekben említett átalánynál jelentősen kisebb mértékű kára keletkezett. Az adásvétel tárgya azt a biztonságot nyújtja, amely elvárható az engedélyezési előírások, kezelési utasítások, a gyártó által a szállítás tárgyának kezeléséről adott előírások (használati utasítás) alapján (különös tekintettel az előírt felülvizsgálatokra), valamint az egyéb megadott utasítások alapján.
Kifejezetten rögzítjük, hogy a leírásokban a teljesítményre, súlyokra, üzemeltetési költségekre, sebességekre stb. megadott adatok megközelítő adatoknak tekintendők, és nem kötelező érvényűek.
A kártérítési, ill. szavatossági igények elbírálása céljából a Hüffermann vagy az általa felhatalmazott partner jogosult vizsgálni az ezen igények értékeléséhez szükséges adatokat (pl. az elektronikus adatrögzítő berendezések leolvasása). A szerződő fél viszont kötelezi magát minden vizsgálati intézkedés tűrésére.

XIII. Adatvédelem
A továbbított adatok bizalmas kezelésére ugyanazok az alapelvek érvényesek, mint a szerződő féllel folytatott egyéb üzleti kapcsolatban is. A Hüffermann a munkavállalóit a mindenkori nemzeti rendelkezések szerint titoktartásra kötelezte. A szerződő fél hozzájárul ahhoz, hogy minden őt érintő személyes adat, amelyet Hüffermann a szerződéses kapcsolat keretein belül gyűjt, (automatikusan) feldolgozásra, továbbításra és tárolásra kerüljön. Az adatfeldolgozás és továbbítás célja a megbízások lebonyolítása. Az adatok csak szerződés céljából használhatók. A személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartamára és azon túlmenően a törvényileg meghatározott megőrzési ideig, igények érvényesítéséig vagy azok elhárításáig kerülnek megőrzésre. A rendeltetésszerű adatfeldolgozás és -tárolás alapelvei betartandók. Megfelelően kezelendők azok az adatok, amelyek az adatvédelmi törvények hatálya alá tartoznak.
A személyes adatok feldolgozása az Európai Unió adatvédelmi rendeletének és a törvényi rendelkezések figyelembevételével történik. A Hüffermann mint felelős szerv biztosítja a szerződő félnek különösen a hozzáférés jogát, a kijavítás vagy törlés jogát és a személyes adatainak felhasználásra vonatkozó fellebbezés jogát. A személyes adatok védelmének és az érintettek jogát illetően további információk tekintetében hivatkozunk az adatvédelmi nyilatkozatunkra, amely letölthető a www.hueffermann.de honlapról. A Hüffermann nem vállal felelősséget harmadik felek olyan adatvédelmi irányelveiért vagy intézkedéseiért, melyek honlapja vagy linkje a Hüffermann honlapján vagy applikációján keresztül érhetők el.

XIV. Tulajdon és immateriális javak védelme
A Hüffermann fenntartja a tulajdonjogot és szerzői jogot a Hüffermann által leadott ajánlatokra és költségbecslésekre, a rendelkezésre bocsátott ábrákra, tervekre, rajzokra, szabványokra, diagrammokra, grafikákra, fényképekre, kalkulációkra, prospektusokra, katalógusokra, modellekre, szerszámokra és egyéb dokumentumokra és segédeszközökre, valamint márkákra, beleértve adathordozókon, nyomtatott formában vagy nyomdai előkészítéshez vagy nyomtatáshoz, amelyeket a szerződő fél részére rendelkezésre bocsátott. Ezek a tárgyak sem tárgyi, sem tartalmi szempontból a Hüffermann kifejezett hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik féllel, vagy nem hozhatók nyilvánosságra, nem használhatók saját maga vagy harmadik fél által, vagy nem sokszorosíthatók. Ezeket a tárgyakat a Hüffermann kérésére egészében vissza kell szolgáltatni a Hüffermann vállalatnak, és esetleges másolatokat meg kell semmisíteni, amennyiben azokra a szerződő félnek az adott üzleti tevékenységhez nincs szüksége, vagy ha a tárgyalások nem vezettek szerződéskötéshez.

XV. Záró rendelkezések
A szerződésből eredő jogok csak a másik fél hozzájárulásával ruházhatók át. Ez alól kivételt képeznek a (i) Hüffermann általi átruházások a Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Ausztria, és a hozzá kapcsolódó vállalatok részére (ii) faktoring szerződések keretén belül és (iii) a Hüffermann által a szerződő félnek közvetített finanszírozási vagy lízing partnerre.
A szerződő felek közötti minden jogvita esetében - a pertárgyértéktől függően - a Németországi Szövetségi Köztársaságban a Hüffermann Transportsysteme GmbH székhelyén hatáskörrel rendelkező bíróság illetékes (Cégbíróság: Neuruppin, HRB 85).
Ha a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek valamely rendelkezés érvénytelen vagy érvénytelennek bizonyul, vagy semmisnek tekintendő, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéseket olyan szabályozásokkal kell pótolni, amelyek a lehető legjobban teljesítik az eredetileg szándékolt gazdasági célt. Az Általános Szerződési Feltételek jogi érvényességére, értelmezésére és teljesítésére, valamint a Hüffermann és az adott szerződő fél közötti valamennyi jogviszonyra, különösen a szerződésből eredő jogvitákból, mind tárgyi, mind formai szempontból kizárólag a német jog irányadó, különösen a nemzetközi magánjog utaló, ill. a kollíziós normák, valamint az ENSZ adásvételi jogának kizárásával. A szerződés megállapodott nyelve a német.