Prohlášení k ochraně dat

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení, zejména obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci našich webových stránek.

Hüffermann Transportsysteme GmbH (dále jen: „společnost“) dbá na ochranu informací, zejména osobních údajů. Požadavek, který jste stanovili pro kvalitu našich produktů a služeb, je pro nás měřítkem pro nakládání s vašimi daty. Způsob, jakým jsou zpracovávány a chráněny vaše osobní údaje na těchto webových stránkách, je podrobněji popsán v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny webové stránky provozované společností, ze kterých lze vyvolat toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že technický a právní rámec pro zpracování osobních údajů podléhá neustálému a postupnému vývoji, vyhrazuje si společnost právo přizpůsobit toto prohlášení o ochraně údajů čas od času změněným rámcovým podmínkám. Uživatelé webových stránek společnosti se proto musí na začátku používání webových stránek informovat o všech změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny webové stránky provozované společností.


1. Osobní údaje

Mezi osobní údaje patří například jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Anonymní nebo anonymizované údaje naopak nejsou osobními údaji. Na ně se nevztahuje působnost nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost se snaží zpracovávat údaje pokud možno v anonymizované podobě. To se provádí například tak, že shromážděné údaje se zaznamenávají pod pseudonymem, nikoli pod vaším jménem, aby nebylo možné údaje vysledovat ke konkrétní nebo identifikovatelné osobě.


2. Identifikace a shromažďování osobních údajů

Společnost neshromažďuje a nezjišťuje osobní údaje bezdůvodně. Osobní údaje jsou shromažďovány spíše za účelem:

poskytnout vám co nejpříjemnější uživatelské prostředí při používání těchto webových stránek,
rychle vyřizovat žádosti o informace nebo stížnosti,
odpovídat na dotazy týkající se služeb nebo produktů,
poskytovat vám relevantní informace, marketing nebo obsah informačního zpravodaje,
abyste se mohli pohybovat po těchto webových stránkách,
zpracovat vaši žádost o zaměstnání,
zpracovávat objednávky a
provádět statistické průzkumy o používání těchto webových stránek.


Společnost shromažďuje osobní údaje potřebné pro tento účel různými způsoby. Osobní údaje jsou shromažďovány, když přímo poskytnete konkrétní osobní údaje v rámci shromažďování údajů (např. registrační formulář, poptávka po produktu, objednávka informačního zpravodaje). Osobní údaje jsou však shromažďovány také prostřednictvím tzv. cookies, když se pohybujete na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Mezi tyto údaje patří typ používaného prohlížeče, jazyk, časy přihlášení, použité koncové zařízení, objem přenesených dat, historie navigace a referrer. Anonymizace IP adresy probíhá prostřednictvím služby Google Analytics.


3. Použití osobních údajů

Společnost zásadně používá osobní údaje výhradně v rozsahu a na základě platných předpisů o ochraně osobních údajů, jako je zejména obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Společnost použije osobní údaje pouze tehdy, pokud je obsah a účel použití údajů pokryt zákonným oprávněním společnosti a nejsou porušeny vaše zájmy na ochranu důvěrnosti. Právní subjektivita společnosti vyplývá z uděleného oprávnění k podnikání a ze společenské smlouvy.

Společnost chrání vaše důvěrné zájmy hodné ochrany, například pokud jste souhlasili s použitím vašich osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoli odvolat pomocí kontaktních údajů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Odvoláním se další použití osobních údajů stane nepřípustným, pokud je použití údajů založeno výhradně na vašem souhlasu a vaše důvěrné zájmy hodné ochrany nelze zajistit jiným způsobem.

Pokud je souhlas vyžadován, společnost vás vyzve, abyste takový souhlas poskytli přímo při shromažďování těchto osobních údajů. Společnost vás bude předem informovat o tom, které typy údajů budou použity pro jaké účely. Pokud je součástí použití také předání třetím stranám, budete informováni také o příjemci předání a účelu předání. Kromě toho budete opět informováni o svém právu kdykoli odvolat své údaje.

Vaše důvěrné zájmy hodné ochrany bude společnost chránit také v případě, že převažující oprávněné zájmy společnosti nebo třetí strany vyžadují použití vašich osobních údajů. Přitom se zvažují vaše zájmy na ochraně příslušných osobních údajů proti zájmům společnosti nebo třetí strany na používání těchto údajů. Převažující zájem společnosti nebo třetí strany existuje zejména tehdy, pokud jsou údaje potřebné pro splnění smluvního závazku mezi společností a vámi nebo jsou nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti.

Pokud má společnost převažující oprávněný zájem na použití údajů, budou vaše osobní údaje použity pouze v rozsahu nezbytném pro splnění příslušného účelu. Například osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, nebudou použity pro marketingové účely.


4. Sběr a použití specifických údajů

Společnost shromažďuje a používá osobní údaje na webových stránkách v následujících případech:

Registrace v internetovém obchodě: Při registraci v internetovém obchodě se shromažďují následující údaje: Jméno, příjmení, firma, ulice, číslo domu, PSČ, město, země, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje slouží k přístupu do internetového obchodu a ke zpracování objednávek. Za tímto účelem se data přenášejí do podnikového systému ERP.
Kontaktní formulář: Pro kontaktní formulář shromažďujeme následující údaje: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a informace, zda se chcete přihlásit k odběru informačního zpravodaje. Tyto informace jsou uloženy v našem systému CRM a slouží ke zpracování vašeho dotazu nebo žádosti o kontakt.
Informační zpravodaj: V průběhu žádosti o kontakt existuje možnost, že bude objednán také informační zpravodaj. Přitom jsou shromažďovány následující údaje: Pozdrav, jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace, zda se chcete přihlásit k odběru informačního zpravodaje. Tyto informace jsou uloženy v našem systému CRM a slouží k zasílání našeho informačního zpravodaje.
Odpověď na inzerát o zaměstnání nebo vlastní žádost o zaměstnání: Pokud se u společnosti ucházíte o zaměstnání prostřednictvím online formuláře, budou shromážděny následující údaje: Hledaná pozice (název práce), oslovení, jméno, ulice, číslo domu, PSČ, obec, vaše e-mailová adresa, vaše telefonní číslo, datum narození, životopis a školní a pracovní vysvědčení, jakož i osobní požadavky na odbornou kvalifikaci. Tyto údaje budou použity ke zpracování vaší žádosti a ke kontaktování v souvislosti s ní. V případě pracovního poměru budou údaje přeneseny do osobního spisu společnosti a následně použity pro správu zaměstnanců.

Kromě toho společnost shromažďuje osobní údaje také prostřednictvím tzv. cookies (viz níže). Pokud máte při některé z výše uvedených příležitostí zadat osobní údaje prostřednictvím několika stránek, jsou tyto údaje dočasně uloženy pomocí souboru cookie relace, aby mohly být dále použity na další stránce.


5. Přenechání údajů / Přenos údajů

Přenos údajů je předávání osobních údajů třetím stranám, které tyto údaje následně používají pro své vlastní účely, nebo také použití údajů pro jinou oblast úkolů společnosti. Přenechání údajů je předávání osobních údajů třetím stranám, které tyto údaje používají jménem společnosti pro účely společnosti.

Osobní údaje jsou shromažďovány, pokud nám je poskytnete dobrovolně, například v rámci registrace (např. žádost o kontakt) nebo souhlas s používáním souborů cookie.

Veškeré osobní údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů především pro účely vámi objednaných služeb a pro zpracování vašich dotazů.

Společnost osobní údaje v žádném případě neprodává, nedává na leasing nebo nepronajímá. Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám pouze v případě, že to bude nezbytné pro účely zpracování smlouvy a pro informační a marketingové služby a zasílání informačního zpravodaje.

Vaše údaje budou uchovávány v osobní podobě pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány, nebo do uplynutí záručních, promlčecích a zákonných lhůt, pokud není v těchto ustanoveních o ochraně osobních údajů uvedeno jinak.

Při provozování našich webových stránek pověřujeme poskytovatele softwarových služeb a agentury, které mohou v rámci své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům. Tito se nám zavázali, že budou dodržovat platná ustanovení o ochraně údajů. Obecně platí, že pokud zpracováním údajů pověříme externí poskytovatele služeb, jsou tito poskytovatelé služeb v každém případě povinni dodržovat ochranu osobních údajů.


6. Soubory cookie a analytické služby

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které provozovatel webových stránek ukládá prostřednictvím prohlížeče na paměťové médium koncového zařízení, které uživatel webových stránek používá (počítač, notebook, tablet, chytrý telefon atd.). Tyto informace se načítají při dalších návštěvách webové stránky a umožňují webové stránce rozpoznat koncové zařízení. V souborech cookie mohou být uloženy osobní i neosobní údaje. Uživatelské profily lze vytvořit také nastavením souborů cookie.

Společnost používá soubory cookie k tomu, aby bylo používání webových stránek uživatelsky přívětivější, aby pro vás neustále zlepšovala výkonnost webových stránek a aby se dozvěděla více o jejich používání. Tyto webové stránky však lze prohlížet i bez souborů cookie. To, zda a které soubory cookie budou uloženy ve vašem prohlížeči, lze nastavit ve všech internetových prohlížečích. Většina prohlížečů v základním nastavení akceptuje všechny soubory cookie. Pokud si to nepřejete, je třeba odpovídajícím způsobem upravit nastavení prohlížeče.

Vymazání již nastavených souborů cookie lze rovněž regulovat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Chcete-li to provést, vyvolejte stránku nápovědy svého prohlížeče nebo zkontrolujte nastavení souborů cookie v prohlížeči. Naše webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. K tomuto účelu se používají soubory cookie, které umožňují analýzu používání webových stránek svými uživateli. Takto vytvořené informace se přenesou na server poskytovatele a tam se uloží. Informace, které získáme prostřednictvím souborů cookie, navíc nepředáváme třetím stranám.


7. Opatření na ochranu osobních údajů

Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů. To má zabránit neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich shromažďování, používání, zveřejňování, kopírování, úpravě nebo vymazání. Za tímto účelem jsou tyto údaje uloženy na chráněných serverech v Rakousku. Technická opatření na ochranu osobních údajů zahrnují vynucování hesel, protokolování, kontrolu přístupu, firewally a antivirové programy. Mezi používaná organizační opatření na ochranu osobních údajů patří zásada čtyř očí, omezení přístupu k údajům pro vybrané zaměstnance, namátkové kontroly, dohody o mlčenlivosti a smluvní prohlášení o závazcích.


8. Práva subjektu údajů

Společnost vám samozřejmě poskytuje právo na přístup, právo na opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti používání vašich osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoli požádat o potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají, a pokud ano, získat od správce údajů příslušné informace o těchto osobních údajích.

Subjekt údajů má právo na opravu (doplnění), výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, jakož i právo vznést námitku. To platí i pro automatizované zpracování osobních údajů subjektu údajů. Subjekt údajů má rovněž právo vznést námitku proti přímému marketingu svých osobních údajů. Souhlas se zpracováním vašich údajů v rámci zasílání informačního zpravodaje můžete kdykoli odvolat. Profilování (hodnocení) ze strany společnosti neprobíhá.

Dotčená osoba je povinna informovat společnost o všech změnách svých osobních údajů.

Povinnost společnosti informovat nebo poskytovat informace podle zákona o ochraně osobních údajů je omezena zejména povinností mlčenlivosti.

Odpovědný subjekt informuje příjemce osobních údajů, které byly opraveny, vymazány nebo jejichž zpracování bylo omezeno, pokud je to možné a nevyžaduje to nepřiměřené úsilí. Pokud o to subjekt údajů požádá, bude o těchto příjemcích informován.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které byly správci poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jakož i právo na předání těchto údajů jinému správci. Při uplatnění práva na přenos údajů může subjekt údajů dosáhnout toho, aby byly osobní údaje předány přímo od jednoho odpovědného subjektu jinému odpovědnému subjektu, pokud je to technicky proveditelné.

V případě, že společnost používá údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Po obdržení odvolání společnost okamžitě přestane používat dotčené osobní údaje, pokud je jejich použití založeno výhradně na vašem souhlasu. Společnost může dotčené osobní údaje dále použít, pokud jsou předem anonymizovány tak, aby je nebylo možné přiřadit ke konkrétní osobě.

V případě porušení ochrany osobních údajů („data breach“), které pravděpodobně povede k vysokému riziku pro osobní práva a svobody fyzických osob, odpovědný subjekt učiní jakékoli oznámení subjektu údajů a/nebo orgánu pro ochranu údajů.

Veškerá práva je třeba uplatnit písemně u společnosti (kontaktní údaje viz níže). Aby se předešlo zneužití, musí subjekt údajů předem prokázat svou totožnost vhodnou formou. Právo na informace má každý subjekt údajů neomezeně. Poskytování informací ze strany společnosti je jednou ročně bezplatné a případné další výdaje budou fakturovány po předchozím informování.

Za účelem výkonu svých práv může subjekt údajů kdykoli získat od odpovědného subjektu informace o zpracování.

Obecně existuje možnost podat stížnost u dozorového úřadu.


9. Kontaktní údaje

Tyto zásady budeme čas od času aktualizovat, abychom ochránili vaše osobní údaje. Čas od času byste si měli tyto zásady přečíst, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje a neustále zlepšujeme obsah našich webových stránek. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny ve shromažďování, používání a/nebo zveřejňování osobních údajů, které nám poskytnete, oznámíme vám to zveřejněním výrazného oznámení na webových stránkách. Používáním webových stránek souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

V souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů můžete společnost kontaktovat pomocí následujících kontaktních údajů:

Hüffermann Transportsysteme GmbH
Kampehler Straße 10
16845 Neustadt (Dosse)
Tel.: +49 33970 996-10
 


Dodatky k dohodě o ochraně údajů: Aplikace

A) Zpracování dat prostřednictvím informací o uživateli

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím aplikace pomocí kontaktního formuláře. Přitom nám budou zaslány následující osobní údaje: IP, čas, operační systém, jméno, e-mail, telefonní číslo, volný text. Tyto údaje nám aplikace předá prostřednictvím našeho poštovního serveru a trvale je uloží pro další konverzaci. Při vyzvedávání pošty našimi pracovníky je proto tento obsah také načten na počítačích pracovníků a trvale uložen, aby bylo možné odpovědět na vaši žádost.
Právním základem je:

Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR


B) Sociální média a externí obsah

Odkazy na sociální média

Integrovány jsou odkazy na profily poskytovatele na sociálních sítích instagram, youtube a facebook. Tyto odkazy neobsahují žádné explicitní údaje specifické pro uživatele, ale pouze příslušné odkazy na profil poskytovatele. Po kliknutí na odkaz opustíte aplikaci a budete prostřednictvím prohlížeče chytrého telefonu přesměrováni na příslušnou platformu sociálních médií.


Obsah třetích stran

Pro zobrazení mapy v položce nabídky „Vyhledání servisu“ jsou do aplikace integrována mapová data z Google Maps prostřednictvím rozhraní Google Maps API. Po kliknutí na „Vyhledání servisu“ můžete vybrat, zda chcete zadat konkrétní lokalitu přímo, nebo zda chcete provést automatické určení lokality na základě vaší aktuální polohy. Při obou možnostech jsou osobní údaje z vašeho chytrého telefonu, jako čas, operační systém a vaše aktuální IP adresa, přenášeny do společnosti Google, aby se vám zobrazil vhodný výřez mapy.

V případě automatického přenosu polohy je vaše aktuální poloha odeslána společnosti Google a tam automaticky zpracována. Následující údaje jsou zpracovávány společností Google za účelem určení vaší polohy: Vaše IP adresa, souřadnice GPS, mobilní síť, síť Wi-Fi.

Pro push oznámení se používá služba Firebase od společnosti Google a služba Google Analytics for Firebase. Vygenerované informace o používání aplikace se přenášejí s anonymizovanou IP adresou na server společnosti Google a tam se ukládají. Funkce anonymizace IP v nástroji Analytics nastaví poslední oktet uživatelských IP adres IPv4 a posledních 80 bitů adres IPv6 v paměti na nulu. To znamená, že přesná IP adresa uživatele se pro účely služby Analytics neukládá. Společnost Google bude tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání aplikace za účelem sestavování zpráv o aktivitě pro provozovatele aplikace. Společnost Google může tyto informace případně předat třetím stranám. Pokud si uživatel nainstaluje aplikaci a povolí push oznámení, souhlasí se zpracováním údajů, které o něm společnost Google shromáždila, výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely. Tyto údaje o používání jsou základem pro statistická, anonymní hodnocení a přehledy společnosti Google.

Vzhledem k tomu, že Google je americká společnost, mohou být vaše osobní údaje předávány do USA. Na směrování vašich osobních údajů nemáme žádný vliv. Společnost Google LLC je certifikována podle dohody Privacy Shield mezi EU a USA (EU-US štít na ochranu dat): www.privacyshield.gov/participant.


Právním základem jsou:

Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR
Čl. 13 odst. 1 písm. e GDPR
Čl. 13 odst. 1 písm. f GDPR