Oznamovací systém – co se za ním skrývá?

Oznamovatelé jsou obzvlášť důležití pro zachování otevřené a transparentní společnosti, protože mají odvahu odkrývat nešvary. Aby oznamovatelé měli možnost hlásit události důvěrně a byli bezpečně chráněni před negativními důsledky, byla zřízena oznamovací platforma. Vedle rozsáhlé ochrany identity oznamovatele nabízí oznamovací systém s webovým rozhraním jednoduchou obsluhu a možnost vedení anonymního dialogu s compliance officerem a kladení zpětných dotazů.

Oznamovací platforma společnosti Hüffermann

Oznamovatelé („whistleblower“) jsou chráněni před represáliemi, jako jsou suspendování, výpověď, sesazení nebo jiná srovnatelná opatření podle směrnice EU 2019/1937 („Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva“), pokud hlášení podléhá věcnému i osobnímu rozsahu použití směrnice EU 2019/1937 a oznamovatel má dostatečný důvod k předpokladu, že jeho hlášení o porušení práva Unie odpovídá pravdě. Oznamovatelé, kteří zlomyslně a záměrně učiní chybná nebo zavádějící hlášení či vznesou neodůvodněná obvinění, nejsou nijak chráněni proti represáliím a navíc může být takové hlášení kvalifikováno jako trestný čin, např. pomluva.

Níže uvedené oznamovací kanály neslouží jako místo ombudsmana pro reklamace nebo stížnosti.

Vybízíme Vás, abyste při hlášení uvedli své kontaktní údaje, abychom mohli vyjasnit otevřené otázky. Důvěrnost Vašich údajů je zaručena. Pokud však upřednostňujete anonymní hlášení, chrání implementovaná oznamovací platforma společnosti Hüffermann Vaši identitu. Obsahové zpracování Vašeho hlášení provádí pověřená osoba oddělení compliance. S Vaší zprávou bude nakládáno důvěrně. Při podání zprávy podle směrnice EU 2019/1937 je aplikována ochrana oznamovatele. Nabádáme Vás k tomu, abyste předávali pouze takové informace, o jejichž správnosti jste podle nejlepšího vědomí a svědomí přesvědčeni.

K dispozici jsou Vám následující ohlašovací kanály. Zaměstnanci společnosti Hüffermann mohou i nadále využívat dosavadní způsoby hlášení a případné pochyby bezprostředně hlásit svým nadřízeným.

Ohlašovací kanál pro společnost Hüffermann